23 jun 2015

Ny anslutning av vindkraftverk i Hoby

Skånska Energi har fått i uppdrag av Eolus Vind att ansluta tre vindkraftverk i Hoby till elnätet på totalt ca 6,5 MW.

I slutet av 2015 etableras tre nya vindkraftverk på slätten vid Hoby. Vindkraftverken byggs av Eolus Vind inom Skånska Energis elnätsområde.

I Skånska Energis uppdrag ingår att färdigställa en kabelanslutning av vindkraftverken med konstruktion, dimensionering och förläggning av ledningen samt att ansvara för alla markägarkontakter längs med den ca 7,5 km långa högspänningsledningen.

"Det är med stor tillfredsställelse vi ser att produktionen av förnybar energi ökar inom vårt elnätsområde och som vi då kan distribuera vidare till kunderna. Projektet med att genomföra anslutningen innebär ca 3 månaders arbete och startar direkt efter sommaren", säger Mats Sjöström affärsområdeschef för Skånska Energi.

Ordervärdet är ca 5,8 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Sjöström, affärsområdeschef Elnät
Tel: 046-507 42
E-post: mats.sjöstrom@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E
-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se


Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank-aktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.