26 apr 2012

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 maj 2012 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2012,
  • dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 21 maj under adress Skånska Energi AB, Box 83, 247 22 Södra Sandby, per telefon 046-507 17 vardagar kl. 8.00-16.00, per fax 046-507 05 eller e-post: karin.liljegren@skanska-energi.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två). I samband med årsstämman anordnas en middag till ett pris av 200 kronor. Aktieägare som önskar delta vid middagen ska även anmäla detta.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.skanska-energi.se.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 18 maj 2012 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Se fullständig kallelse som bilaga (pdf)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Mårtensson
Tel: 0709-72 65 55
E-post: anders.martensson@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskaling och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.