04 mar 2010

Preliminär bokslutskommuniké, januari - december 2009

Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391  Styrelsen lämnar följande information efter styrelsemötet den 4 mars 2010.  Nyckeltal från det preliminära bokslutet 2009 för koncernen (siffror inom parentes avser föregående år): · Resultat efter finansnetto 38,2 Mkr (37,1) · Likvida medel 75,5 Mkr (55,3) · Distribuerad energi: 323,2 GWh (325,0) · Energiförsäljning: 350,1 GWh (362,0) · Energiproduktion: 13,3 GWh (17,1) Bokslutet har ännu inte varit föremål för revisorernas slutgranskning. 

Allmänt 
Skånska Energi redovisar trots recessionen ett något högre resultat än för 2008. 
De nya tjänsterna inom Affärsområde Energilösningar, med bland annat geoenergi och energieffektiviseringar, utvecklades mycket positivt med ett antal stora projekt till bland andra IKEA och IKANO. 

Elnätsverksamheten 
Elnätsleveranserna låg under året i paritet med 2008. Nybyggnationen var fortsatt stark och under 2009 färdigställdes två nybyggnadsområden – Påskagänget i Dalby och Stångby Väster. 
Tillgängligheten i Skånska Energis elnät var fortsatt hög, trots ett antal driftstörningar i slutet av 2009. 

Elhandelsverksamheten 
Försäljningen blev lägre under 2009 jämfört med föregående år. Recessionen var en starkt bidragande orsak till att efterfrågan på el blev lägre för både Skånska Energi och Sverige som helhet och som en konsekvens av den lägre efterfrågan föll spotpriset för helåret till 39,3 (49,5). 

Kraftproduktionen 
2009 blev ett så kallat torrår i södra Sverige vilket tillsammans med Sydvattens ökade uttag i Rönne å i samband med ombyggnationen av Bolmentunneln innebar att vattenkraftsproduktionen blev väsentligt lägre än normalt under 2009 och uppgick till 11,2 GWh (15,4). 
Produktionen från vindkraften ökade till 2,1 GWh (1,6) som följd av förvärvet av kraftverket i Åstorp. 

Skånska Energi Värme & Kyla 
Flera större geoenergiprojekt genomfördes under 2009, bland annat till IKEAs nya varuhus i Malmö och Helsingborg samt till IKANOs nya kontor i Helsingborg. 
Värmepumpsförsäljningen till konsumenter blev trots pågående recession högre än 2008. 

Energiborrning 
Borrverksamheten utvecklades under året mycket positivt och tre stora projekt slutfördes, IKEA Svågertorp, IKEA Väla samt IKANO Väla. Den levererade energianläggningen till IKEAs varuhus i Svågertorp är mycket energieffektiv och har en konstruktion som innebär att varuhuset utvinner hela sitt behov av värme och kyla ur ett grundvattenmagasin, ett så kallat akviferlager, vilket är ett av Sveriges största. 

Årsstämma 
Årsstämma hålls på Boklunden i Torna Hällestad fredagen den 28 maj 2010 kl. 18.00. 

Årsredovisningen 
Skånska Energis årsredovisning för 2009 distribueras via post till aktieägare i slutet av april, då den även kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats. 

För ytterligare information kontakta: 
Per Eliasson 
VD och koncernchef för Skånska Energi AB 
Telefon: 046-50743 
Mobiltelefon: 070-5566605 
E-mail: per.eliasson@skanska-energi.se