26 maj 2014

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 23 maj 2014

Styrelsens ordförande, Göran Boijsen, hälsade 217 aktieägare och gäster välkomna till årsstämman som hölls på Boklunden i Torna Hällestad.

I sitt inledningsanförande uppehöll sig Göran Boijsen bland annat vid regeringens rapport om förnybar energi i Sverige.

Verkställande direktören Per Eliasson gav i sitt anförande en rapport från verksamhetsåret 2013 med bland annat genomförande av ett antal större projekt som genomförts av Skånska Energi inom framförallt energieffektiviseringar. Dessutom presenterade han delårsrapporten för det första kvartalet 2014 som offentliggjorts tidigare under dagen.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 2,80 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 28 maj 2014. Utbetal-ningen av utdelningen beräknas ske den 3 juni 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Valberedningens förslag om att styrelsens arvode ska vara oförändrat fastställdes av stämman (3,5 prisbasbelopp till ordförande, 1,8 prisbasbelopp till vice ordförande, 1,2 prisbasbelopp till styrelseledamöter och 0,5 prisbasbelopp till suppleanter).

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av åtta stämmovalda ledamöter med en suppleant. Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Göran Boijsen, Ann Hermansson, Anna Kristoffersson och Margaretha Pettersson för en tid av två år. Vid årsstämman 2013 valdes Catrine Buregård, Charlie Nilsson, Dag Olsson och Hans Pettersson till styrelseledamöter för en tid av två år. Kent Petersson valdes till suppleant i styrelsen för en tid av två år.

Göran Boijsen valdes till styrelsens ordförande samt Anna Kristoffersson till vice ordförande.

Till ledamöter i valberedningen utsåg stämman Eva Andersson, Anders Nilsson (ordförande), Marianne Leo samt Göran Boijsen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att utge sammanlagt högst 160 000 A-aktier och 640 000 B-aktier i bolaget i samband med förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank-aktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.