21 sep 2018

Uttalande från styrelsen för Skånska Energi med anledning av Infranodes offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) (”Skånska Energi”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Skånska Energi att acceptera erbjudandet från Infranode Energi AB (”Infranode”) om 70 kronor kontant per aktie.

Detta uttalande görs av styrelsen för Skånska Energi i enlighet med punkten II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Bakgrund
Infranode har den 21 september 2018 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi att överlåta samtliga aktier i Skånska Energi till Infranode (”Erbjudandet”). Infranode erbjuder 70 kronor kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa under perioden 24 september – 15 oktober 2018.

Infranode Energi AB ägs av Infranode I (No. 1) AB och Infranode I Co-Investment (No. 2) AB, samtliga kontrollerade av Infranode I Holding AB. Infranode är ett svenskt företag som äger och investerar i infrastruktur i Norden.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i Skånska Energi till 579 398 400 kronor.

Erbjudandet innebär en premie om:

  • 16,7 procent jämfört med erbjudandet från Acsnacs Energi AB (”Acsnacs Energi”) som lämnades den 6 september 2018, om 60 kronor per aktie i Skånska Energi,
  • 14,8 procent jämfört med stängningskursen för Skånska Energis B-aktie den 20 september 2018 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), om 61 kronor,
  • 16,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Skånska Energis B-aktie under de senaste 365 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, om 60,28 kronor, och
  • 7,7 procent jämfört med stängningskursen för Skånska Energis B-aktie den 5 september 2018 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Acsnacs Energis erbjudande), om 65 kronor.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bl.a. av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Infranode blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Skånska Energi. Liksom det uppköpserbjudande som offentliggjorts av Acsnacs Energi den 6 september 2018 är Infranodes Erbjudande även villkorat av att ingen offentliggör ett högre konkurrerande bud, dvs. ett erbjudande att förvärva aktier i Skånska Energi på villkor som är fördelaktigare för aktieägarna i Skånska Energi än det egna erbjudandet. Både Acsnacs Energi och Infranode har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor för sina respektive erbjudanden.

För ytterligare information om Erbjudandet, se www.infranode.se/erbjudande.

För information om Acsnacs Energis erbjudande, se www.ancala.com/offer.

I Acsnacs Energis erbjudandehandling, som kan nås via den angivna länken, finns under rubriken Villkor och anvisningar – Rätt till återkallelse av accept anvisningar om hur den som accepterat Acsnacs Energis erbjudande ska gå tillväga om han eller hon vill återkalla sin accept, och när så senast måste ske. Motsvarande anvisningar såvitt avser Infranodes Erbjudande kommer att finnas i Infranodes erbjudandehandling.

Efter skriftlig begäran från Infranode har styrelsen för Skånska Energi funnit det motiverat att medge Infranode att genomföra en begränsad, bekräftande s.k. due diligence-undersökning inför Erbjudandet. Infranode har inom ramen för denna undersökning inte erhållit någon insiderinformation.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen för Skånska Energi grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen anser vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Skånska Energis nuvarande ekonomiska ställning, bedömda framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. En av riskerna är osäkerhet i intäktsnivån till följd av förändringar i den kommande nätregleringen i kombination med investeringsbehoven för affärsområde Elnät, Produktion och Energilösningar.

Styrelsen har utvärderat Erbjudandet mot bakgrund av Skånska Energis långsiktiga värde utifrån bedömda framtida kassaflöden och intjäning samt i relation till jämförbara tidigare transaktioner, budpremier vid tidigare bud på noterade bolag i Sverige samt aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av Skånska Energis aktiekurs och lönsamhet.

Erik Penser Bank har den 6 september 2018, på uppdrag av styrelsen, avgivit en s.k. fairness opinion avseende Acsnacs Energis erbjudande om 60 kronor per aktie, där Erik Penser Bank uttalade att det erbjudandet var skäligt för aktieägarna i Skånska Energi ur ett finansiellt perspektiv.

Vid bedömningen av Erbjudandet har styrelsen tagit hänsyn till att Erbjudandet från Infranode är tydligt förmånligare för aktieägarna i Skånska Energi än erbjudandet från Acsnacs Energi. Styrelsen rekommenderar enhälligt Skånska Energis aktieägare att acceptera Infranodes Erbjudande om 70 kronor per aktie. Styrelsen rekommenderar således inte längre aktieägarna att acceptera Acsnacs Energis erbjudande om 60 kronor per aktie.

Enligt takeover-reglerna ska styrelsen även redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Skånska Energi, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Infranodes strategiska planer för Skånska Energi och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Skånska Energi bedriver sin verksamhet. Infranode har i sitt pressmeddelande den 21 september 2018 uttalat följande: ”Infranode värdesätter Skånska Energis stabila elnätverksamhet och fokus på hållbara energilösningar. Erbjudandet skapar ännu bättre förutsättningar och möjligheter för bolaget att ytterligare bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Av Erbjudandets genomförande förutses inga negativa effekter för Skånska Energis medarbetare, inklusive anställningsvillkor, organisation eller dagliga verksamhet. Infranodes ambition är att Skånska Energi ska växa och utvecklas från en redan stark grund.” Styrelsen utgår ifrån att Infranodes uttalanden är korrekta och finner i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning.

Styrelsen har med anledning av Infranodes Erbjudande anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Södra Sandby den 21 september 2018
Skånska Energi AB (publ)
Styrelsen