23 dec 2015

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till AB Kristianstadbyggen

Skånska Energilösningar* har fått i uppdrag av AB Kristianstadbyggen att installera en geoenergianläggning i kvarteret Torvmossen 1 i Tollarp.

Anläggningen kommer att uppföras i samband med ombyggnad av ett antal fastigheter i Tollarp utanför Kristianstad. Geoenergianläggningen kommer att utnyttja det i marken naturligt förekommande grundvattnet som energibärare. Vattnet pumpas upp ur brunnar och vidare till värmepumpar för att sedan återföras till marken och laddas med ny solenergi.

”AB Kristianstadsbyggen har tagit ett inriktningsbeslut där vår målsättning är att vi till år 2018 ska ha en fossilfri uppvärmning av alla våra fastigheter. I första hand vill vi använda värmepumpteknik, företrädesvis med geoenergi. Detta innebär att ett antal fastigheter i samhällen runt Kristianstad kommer att bli föremål för denna förändring”, säger Jim Fäldt, driftchef på AB Kristianstadsbyggen.

Ordersumman är ca 2,5 Mkr och installationen ska vara färdigställd våren 2016.

* Skånska Energilösningar ägs av Skånska Energi AB (60%) och HP-borrningar i Klippan AB (40%). Bolaget erbjuder kompletta energilösningar för uppvärmning och komfortkyla av fastigheter och företag.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Ivarsson, Key Account Manager
Tel: 046-507 84
E-post: claes.ivarsson@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.