30 apr 2012

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Under första kvartalet 2012 har, på begäran av aktieägare, 6 911 A-aktier omvandlats till B-aktier. Registreringen har verkställts i april 2012.

Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. Det totala antalet röster uppgår efter omvandlingen till 23 070 861.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter omvandlingen till 8 277 120 aktier, varav 1 643 749 A-aktier och 6 633 371 B-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Mårtensson, ekonomichef
Tel: 0709-72 65 55
E-post: anders.martensson@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskaling och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.