22 aug 2014

Delårsrapport jan-juni 2014 Skånska Energi AB (publ)

Resultatet efter finansiella poster uppgick under första halvåret till 11,5 Mkr (19,6), varav jämförelsestörande poster om 1,7 Mkr (-1,4). Resultatet i förhållande till motsvarande period 2013 påverkades negativt av lägre omsättning för affärsområde Energilösningar samt av lägre el-leveranser till följd av mildare väder under årets första kvartal. Vattenkraftproduktionen har under perioden varit högre än motsvarande period 2013 tack vare att kraftstationerna Stackarp och Klinte åter är i drift.

Terminspriserna indikerar fortsatt låga ersättningsnivåer för elproduktionen under 2014 vilket bedöms även fortsättningsvis belasta årets resultat.

Marknaden för affärsområde Energilösningar är fortsatt avvaktande även om ett fåtal nya order har erhållits under andra kvartalet. Den ökning i förfrågningar som noterades tidigare under året har stabiliserats. Åtgärderna för affärsområde Energilösningar förväntas ge positiv effekt på resultatet först under 2015.

Resultatet för 2014 kan komma att understiga 2013 års resultat.

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2014

 • Omsättningen uppgick till 63,3 Mkr (76,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,4 Mkr (4,8) varav jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (-1,4).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,1 Mkr (4,4).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,19 kr (0,41).
 • Låg omsättning för affärsområde Energilösningar.
 • Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
 • Elproduktionen i vattenkraftverken väsentligt högre än föregående år. Stackarp åter i produktion i april efter omfattande renovering.


SAMMANFATTNING AV JANUARI-JUNI 2014

 • Omsättningen uppgick till 150,8 Mkr (186,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,1 Mkr (20,2) varav jämförelsestörande poster om 1,7 Mkr (-1,4).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,5 Mkr (19,6).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,07 kr (1,84).
 • Låg omsättning för affärsområde Energilösningar.
 • Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
 • Elproduktionen i vattenkraftverken högre än föregående år. Klinte och Stackarp åter i produktion efter omfattande renovering.
 • Lägre elleveranser till följd av mild väderlek under årets första kvartal.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER HAR INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens   nyckeltal 2014 2013 2014 2013 2013
  Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår
   
Omsättning, Mkr 63,3 76,7 150,8 186,2 335,0
Rörelseresultat, Mkr 2,4 4,8 12,1 20,2 28,7
Rörelsemarginal,   % 3,7 6,2 8,0 10,8 8,6
Resultat efter finansiella poster, Mkr 2,1 4,4 11,5 19,6 27,7
Resultat efter skatt, Mkr 1,6 3,4 8,9 15,2 21,4
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,19 0,41 1,07 1,84 2,59
Räntabilitet på eget kapital(1), % - - 6,1 9,9 8,3
Räntabilitet på totalt kapital(1),   % - - 5,6 7,6 7,1
Eget kapital per aktie, Kr - - 29,46 30,43 31,18
Soliditet, % - - 66,5 61,0 62,0
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.