23 maj 2019

Delårsrapport januari-mars 2019Skånska Energi AB (publ)

BRA START PÅ ÅRET – TROTS MILT VÄDER

Året har startat bra, efter höstens uppköpsprocess arbetar hela teamet nu framåt. Omsättningen ökade med 9 procent samtidigt som rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster minskade med ca 1 mnkr. Det är hänförbart till milt väder vilket minskade intäkterna från affärsområde Elnät samt att det först under den senare delen av kvartalet varit god produktion i våra vattenkraftverk. Affärsområde Energilösningar låg resultatmässigt i nivå med föregående år. Elhandel levererade ett bättre resultat som en följd av förändrad prissättning och personalneddragningar till följd av genomförda rationaliseringar och effektiviseringar som påbörjades under 2018.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2019

  • Omsättningen uppgick till 116,1 mnkr (106,7).
  • Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 16,8 mnkr (17,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,4 mnkr (17,8).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,0 mnkr (17,4).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,9 mnkr (13,5) och resultat per aktie 1,81 kr (1,64).
  • Vattenkraftverken i Rönne å och Nissan såldes med en reavinst på ca 3 mnkr.
  • Det milda vädret har haft påverkan på distributionsvolymerna i elnätet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) meddelande den 24 april 2019 att de planerar att ansöka om avnotering av aktierna mot bakgrund av den koncentrerade ägarbilden och mycket begränsade aktiehandeln.

Verkställande direktören har sagt upp sin anställning men kvarstår under uppsägningstiden fram till och med den 25 juli. Processen med att rekrytera en ny VD har inletts.

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens nyckeltal 2019 2018 2018
Kv 1 Kv 1 Förändr. Helår
Omsättning, Mkr 116,1 106,7 8,8% 382,7
Rörelseresultat, Mkr 19,4 17,8 9,2% 37,3
Rörelsemarginal, % 16,7 16,6 0,1 9,7
Resultat efter finansiella poster, Mkr 19,0 17,4 9,2% 36,0
Resultat efter skatt, Mkr 14,9 13,5 10,0% 29,6
Resultat efter skatt per aktie, Kr 1,81 1,64 10,2% 3,56
Räntabilitet på eget kapital1, % 13,5 13,9 - 13,7
Räntabilitet på totalt kapital1, % 9,3 10,3 - 9,6
Eget kapital per aktie, Kr 28,54 26,81 6,5% 26,73
Soliditet, % 55,1 53,2 1,9 54,7
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44
E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 23 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/Finansiella-rapporter


Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.