22 feb 2013

Bokslutskommuniké jan–dec 2012 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet 2012 blev väsentligt lägre jämfört med 2011 exklusive engångsposter. Detta beror på planerade renoveringar vid flera av våra befintliga vattenkraftverk och dammar, låga ersättningsnivåer för elproduktionen samt minskad värmepumpsförsälj-ning mot konsument och färre nyanslutningar inom elnätet till följd av den rådande lågkonjunkturen.

Under 2012 utökade koncernen sin produktionskapacitet inom förnybar energi genom förvärv av ytterligare vattenkraftverk och befäste samtidigt sin marknadsledande position inom geoenergiområdet.

SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET 2012

 • Omsättningen uppgick till 100,6 Mkr (97,7).
 • Rörelseresultat uppgick till 10,0 Mkr (11,8) varav nedskrivning av anläggningstillgångar om -1,3 Mkr (-).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,8 Mkr (12,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,1 Mkr (8,1). Sänkt bolagsskatt har påverkat resultatet positivt med 5,2 Mkr.
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,46 kr (0,97).
 • Förvärvade vattenkraftverk av Fortum ingick i verksamheten från och med den 1 december.
 • Energimarknadsinspektionen godkände nätavgifterna för 2010 respektive 2011.
 • Beslut fattades om att öppna ett Energicenter i Malmö.

SAMMANFATTNING AV JANUARI-DECEMBER 2012

 • Omsättningen uppgick till 349,5 Mkr (362,4).
 • Rörelseresultat uppgick till 37,9 Mkr (43,6) varav engångsposter om 4,4 Mkr (-).
 • Omfattande planerade underhållsåtgärder i vattenkraftverken belastade rörelseresultatet med drygt 6 Mkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 40,3 Mkr (45,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 34,5 Mkr (33,0). Sänkt bolagsskatt har påverkat resultatet positivt med 5,2 Mkr.
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 4,16 kr (3,99).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

UTDELNING, ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA

 • Styrelsen förslår en utdelning för 2012 om 2,80 kr per aktie (2,80). Årsredovisningen kommer att publiceras under vecka 17 på Skånska Energis hemsida. Årsstämman kommer att hållas på Boklunden i Torna Hällestad den 24 maj kl. 18.00.

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens nyckeltal 2012 2011 2012 2011 Förändr.
           Kv 4         Kv 4        Helår        Helår  
   
Omsättning, Mkr 100,6 97,7 349,5 362,4 -3,6%
Rörelseresultat, Mkr 10,0 11,8 37,9 43,6 -13,1%
Rörelsemarginal, % 10,0 12,1 10,9 12,0 -1,2
Resultat efter finansiella poster, Mkr 9,8 12,8 40,3 45,4 -11,2%
Resultat efter skatt, Mkr 12,1 8,1 34,5 33,0 4,5%
Resultat per aktie, Kr 1,46 0,97 4,16 3,99 4,5%
Räntabilitet på eget kapital1, % - - 13,6 13,4 0,1
Räntabilitet på totalt kapital1, % - - 10,3 12,6 -2,4
Eget kapital per aktie, Kr - - 31,39 30,03 4,5%
Soliditet, % - - 58,8 69,5 -10,7
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare


Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.