20 maj 2016

Delårsrapport jan-mars 2016 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet uppgick under perioden januari – mars till 11,1 Mkr (9,5). Vi har haft ett förhållandevis bra kvartal avseende volym både på Elnät och Elhandel. På nätsidan ser vi att antalet nyanslutningar släpar som en följd av försenade byggprojekt. Affärsområde Energilösningar har haft fokus på att få igång den nya organisationen som startade hösten 2015. Under första kvartalet har både service och värmepumpsförsäljningen gått bra. Affärsområde Produktion går sämre än väntat som en följd av de låga ersättningsnivåerna och vi ser ingen omedelbar uppgång på dessa.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2016

  • Omsättningen uppgick till 81,4 Mkr (82,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,1 Mkr (9,5) varav jämförelsestörande poster om 0,3 Mkr (0,0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,9 Mkr (9,2).
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,04 kr (0,86).
  • Bättre volym för både Elnät och Elhandel jämfört med föregående år.
  • Låg ersättningsnivå och låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.


INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Koncernens nyckeltal 2016 2015 2015
Kv 1 Kv 1 Helår
Omsättning, Mkr 81,4 82,1 267,7
Rörelseresultat, Mkr 11,1 9,5 23,3
Rörelsemarginal, % 13,7 11,5 8,7
Resultat efter finansiella poster, Mkr 10,9 9,2 22,7
Resultat efter skatt, Mkr 8,4 7,1 17,3
Resultat efter skatt per aktie, Kr 1,04 0,86 2,09
Räntabilitet på eget kapital1, % 7,3 7,5 6,9
Räntabilitet på totalt kapital1, % 6,3 6,6 6,1
Eget kapital per aktie, Kr 31,1 31,1 30,05
Soliditet, % 65,1 65,1 65,4

1 Rullande tolv månader.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD

Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31

E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare.


Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

 Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

 För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.