19 maj 2017

Ny utdelningspolicy i Skånska Energi AB (publ)

Styrelsen i Skånska Energi AB har fastställt en ny utdelningspolicy från och med verksamhetsåret 2017.

Skånska Energi kommer under de kommande åren att öka investeringarna i verksamheten, främst inom affärsområde Elnät, för att öka leverans- och driftsäkerhet. Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) har därför sett över och förändrat bolagets utdelningspolicy.

Den nya utdelningspolicyn som gäller tills vidare är:
Skånska Energi avser att till aktieägarna lämna en årlig utdelning om 40 - 60 % av koncernens vinst efter skatt. För att uppnå en stabil och jämn utdelning sett i ett långsiktigt perspektiv kan utdelningen enskilda år såväl överstiga som understiga detta intervall.

”Vi vill betona att styrelsen i samband med utdelningsbeslut som föreläggs bolagsstämma alltid gör en helhetsbedömning av bolagets ekonomiska situation sett i såväl det korta som det långa perspektivet”, säger Göran Boijsen, styrelseordförande i Skånska Energi.

Föregående utdelningspolicy:
Bolaget eftersträvar att till aktieägarna lämna en årlig utdelning om minst hälften av koncernens redovisade nettoresultat med beaktande av en stabil och jämn utdelning sett i ett långsiktigt perspektiv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Boijsen, Styrelseordförande
E-post: goran.boijsen@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se 

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor. Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.