23 maj 2014

Delårsrapport jan-mars 2014 Skånska Energi AB (publ)

Resultatet efter finansiella poster uppgick under första kvartalet till 9,4 Mkr (15,1), varav jämförelsestörande poster om 1,7 Mkr (0,0). Resultatet i förhållande till motsvarande period 2013 påverkades negativt av lägre ersättningsnivåer för den producerade elkraften, minskade elleveranser på grund av mildare väder samt av lägre omsättning för affärsområde Energilösningar till följd av lägre orderingång under andra halvåret av 2013. Vattenkraft- produktionen har under perioden varit tillfredställande trots att alla vattenkraftverk inte varit i drift. Sedan mitten av andra kvartalet är samtliga vattenkraftverk i drift.


SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2014

  • Omsättningen uppgick till 87,5 Mkr (109,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,8 Mkr (15,4) varav jämförelsestörande poster om 1,7 Mkr (0,0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,4 Mkr (15,1).
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,88 kr (1,42).
  • Låg omsättning för energilösningar.
  • Elproduktionen i vattenkraftverken i nivå med föregående år. Klinte åter i produktion i februari efter omfattande renovering.
  • Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
  •  Mild väderlek minskade elleveranserna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Vattenkraftverket Stackarp åter i produktion efter omfattande ombyggnad.

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens nyckeltal 2014 2013 2013
Kv 1 Kv 1 Helår
Omsättning, Mkr 87,5 109,6 335,0
Rörelseresultat, Mkr 9,8 15,4 28,7
Rörelsemarginal, % 11,1 14,1 8,6
Resultat efter finansiella poster, Mkr 9,4 15,1 27,7
Resultat efter skatt, Mkr 7,3 11,8 21,4
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,88 1,42 2,59
Räntabilitet på eget kapital1, % 6,3 12,5 8,3
Räntabilitet på totalt kapital1, % 5,6 9,3 7,1
Eget kapital per aktie, Kr 32,1 32,8 31,18
Soliditet, % 64,9 58,8 62,0
1 Rullande tolv månader.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel: 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.