23 maj 2016

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 20 maj 2016

Styrelsens ordförande, Göran Boijsen, hälsade aktieägare och gäster välkomna till årsstämman som hölls på Boklunden i Torna Hällestad. 

I sitt inledningsanförande uppehöll sig Göran Boijsen bland annat vid den nya organisationen inom affärsområde Energilösningar samt på samarbetet med HP Borrningar i Klippan AB.

Verkställande direktören Marianne Sernevi gav i sitt anförande en rapport från verksamhetsåret 2015, en inblick i energisektorns utmaningar de kommande åren samt en kort sammanfattning av delårsrapporten för det första kvartalet 2016 som offentliggjorts tidigare under dagen.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 3,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 24 maj 2016. Utbetalningen av utdelningen beräknas ske den 27 maj 2016.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Valberedningens förslag om att styrelsens arvode ska vara oförändrat fastställdes av stämman (3,5 prisbasbelopp till ordförande, 1,8 prisbasbelopp till vice ordförande, 1,2 prisbasbelopp till styrelseledamöter och 0,5 prisbasbelopp till suppleanter).

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av åtta stämmovalda ledamöter med två suppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Göran Boijsen, Ann Hermansson, Anna Kristoffersson och Margaretha Petterson till styrelseledamöter för en tid av två år samt om omval av Kent Petersson till suppleant för en tid av två år och om nyval av Johan Danielsson till suppleant för en tid av ett år. Vid årsstämman 2015 valdes Catrine Buregård, Charlie Nilsson, Dag Olsson samt Hans Pettersson för en tid av två år. Göran Boijsen valdes till styrelsens ordförande samt Ann Hermansson till vice ordförande.

Till ledamöter i valberedningen utsåg stämman Eva Andersson, Catrine Buregård, Anders Nilsson (ordförande) samt Marianne Leo.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade slutligen om ett bemyndigande för styrelsen att utge sammanlagt högst 640 000 B-aktier i bolaget i samband med förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se


Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimat-effektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.