20 apr 2016

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ) - Förtydligande av pressmeddelande avs. kallelse till årsstämma. Kallelsen publiceras i sin helhet.

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 maj 2016,
  • dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 16 maj 2016 under adress Skånska Energi AB, Box 83, 247 22 Södra Sandby, per telefon 046-507 17 vardagar kl. 8.00-16.00, per fax 046-507 05 eller e-post: karin.liljegren@skanska-energi.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två). I samband med årsstämman anordnas en middag till ett pris av 250 kronor. Aktieägare som önskar delta vid middagen ska även anmäla detta.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 13 maj 2016 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1.614.825 A-aktier och 6.662.295 B-aktier, motsvarande sammanlagt 22.810.545 röster.


Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman (se nedan)

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Godkännande av dagordning

5.      Val av en eller två justeringsmän

6.      Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.      Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9.      Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (förslag till utdelning, se nedan)

10.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

11.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (se nedan)

12.   Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (se nedan)

13.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan)

14.   Val av styrelse, styrelsens ordförande och vice ordförande (se nedan)

15.   Val av revisorer (se nedan)

16.   Val av ledamöter i valberedningen (se nedan)

17.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan)

18.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att utge aktier i bolaget i samband med förvärv (se nedan)

19.   Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller  bolagsordningen

20.   Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Skånska Energis valberedning föreslår Göran Boijsen som ordförande vid årsstämman.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 9)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2015 om 3,00 kronor per aktie varav jubileumsutdelning om 1,00 kronor och tisdagen den 24 maj 2016 som avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalningen av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 27 maj 2016.

Valberedningens förslag (punkt 11-15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

Punkt 11       Att antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8) med två (2) suppleanter.
Punkt 12       Att till revisorer ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.
Punkt 13       Att det ska utgå ett oförändrat arvode till; ordförande 3,5 prisbasbelopp, vice ordförande 1,8 prisbasbelopp, styrelseledamot 1,2 prisbasbelopp samt suppleant 0,5 prisbasbelopp. Härtill kan komma särskild ersättning efter beslut av styrelsens ordförande omfattande: 0,05 prisbasbelopp för omfattande extra uppgifter som omfattar 4 timmar eller mindre av en dag respektive 0,07 prisbasbelopp för mer än 4 timmar av en dag. Resekostnader i samband med styrelsesammanträde ska ersättas till och från bostad. För restid utgår ej ersättning.
Punkt 13       Att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.
Punkt 14       Att omval ska ske av styrelseledamöterna Göran Boijsen, Ann Hermansson, Anna Kristoffersson och Margaretha Pettersson till styrelseledamöter för en tid av två år samt omval av Kent Petersson till suppleant för en tid av två år och nyval av Johan Danielsson till suppleant för en tid av ett år. Vid årsstämman 2015 valdes Catrine Buregård, Charlie Nilsson, Dag Olsson och Hans Pettersson till styrelseledamöter för en tid av två år.
Punkt 14       Att Göran Boijsen ska väljas till styrelsens ordförande och Ann Hermansson till vice ordförande. Anna Kristoffersson som valdes till vice ordförande vid årsstämman 2015 har avböjt sig omval.
Punkt 15       Att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisorer för en tid av ett år med den auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig tillsvidare.


Val av ledamöter i valberedningen (punkt 16)
Årsstämman föreslås besluta om omval av Eva Andersson, Catrine Buregård, Marianne Leo och Anders Nilsson (ordförande) till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört väljs ersättare vid nästa bolagsstämma. Arvode till valberedningen ska utgå efter samma principer som för särskild ersättning till styrelsen enligt punkt 13.


Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)
Riktlinjerna beskriver de principer som tillämpas för ledande befattningshavare och då avses VD och organisationsnivån omedelbart under VD. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott inom styrelsen som bland annat följer upp och utvecklar dessa riktlinjer. Det har inte noterats några avvikelser från de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2015.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2015.

Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Styrelsen beslutar om anställningsvillkor för VD vilket verifieras i ett anställningsavtal som förnyas vartannat år. Styrelsen beslutar även om den rörliga ersättningen till de anställda. VD beslutar om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och baseras på i förväg bestämda kollektivt uppsatta mål och koncernens eller affärsområdets resultat. Koncernens ledande befattningshavare erhåller samma rörliga ersättningsbelopp som övriga anställda och maximal årlig nivå understiger ett prisbasbelopp. VD omfattas inte av denna rörliga ersättning.

Om långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram avses införas ska beslut om ett sådant program fattas av årsstämman efter förslag från styrelsen.

Villkor avseende pension, uppsägning, avgångsvederlag och övriga förmåner skall följa praxis på marknaden och de regler som anförs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.


Beslut om bemyndigande för styrelsen att utge aktier i bolaget i samband med förvärv (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission innebärande möjlighet för styrelsen att utge aktier i samband med företagsförvärv eller förvärv av verksamhet. Bemyndigandet ska innefatta en rätt för styrelsen att utge sammanlagt högst 640 000 B-aktier, vilket motsvarar 7,7 procent av antalet idag utestående aktier samt ett röstvärde i bolaget om 2,8 procent före bemyndigandet. Styrelsen får därvid föreskriva att betalning får ske genom kvittning eller genom apport.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Skånska Energis eller ett dotterbolags ekonomiska situation, dels Skånska Energis förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 11-15 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Skånska Energi AB, Skattebergavägen 7, 247 34 Södra Sandby och på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 22 april 2016.

Södra Sandby i april 2016
Skånska Energi AB (publ)
STYRELSEN


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se


Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

 Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

 För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.