19 apr 2017

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017,
  • dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 15 maj 2017 kl. 16.00 under adress Skånska Energi AB, Box 83, 247 22 Södra Sandby, per telefon 046-507 17 vardagar kl. 8.00-16.00, per fax 046-507 05 eller e-post: karin.liljegren@skanska-energi.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två). I samband med årsstämman anordnas en middag till ett pris av 300 kronor. Aktieägare som önskar delta vid middagen ska även anmäla detta.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 12 maj 2017 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 602 513 A-aktier och 6 674 607 B-aktier, motsvarande sammanlagt 22 699 737 röster.


Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman (se nedan)

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Godkännande av dagordning

5.      Val av en eller två justeringsmän

6.      Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören

8.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9.      Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10.   Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (förslag till utdelning, se nedan)

11.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

12.   Beslut om ändring av bolagsordning (se nedan)

13.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (se nedan)

14.   Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (se nedan)

15.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan)

16.   Val av styrelse, styrelsens ordförande och vice ordförande (se nedan)

17.   Val av revisorer (se nedan)

18.   Val av ledamöter i valberedningen (se nedan)

19.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan)

20.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att utge aktier i bolaget i samband med förvärv (se nedan)

21.   Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

22.   Stämmans avslutande


Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Bolagets valberedning föreslår Göran Boijsen som ordförande vid årsstämman.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2016 om 2,00 kronor per aktie och tisdagen den 23 maj 2017 som avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalningen av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB måndagen den 29 maj 2017.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra mandattiden och antalet suppleanter i § 6 i bolagsordningen till följande lydelse:

”Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ytterligare två ledamöter och två suppleanter utses av arbetstagarna enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.”

Vidare föreslås som en anpassning till följd av styrelsens förslag ovan avseende § 6 att fastställande av antalet suppleanter och val av suppleanter tas bort i dagordningen i § 9 punkt 10 och 12 i bolagsordningen.

Slutligen föreslås en redaktionell justering av § 10 i bolagsordningen där rubriken ”Meddelande” ändras till ”Kallelse”.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Valberedningens förslag (punkt 13-17)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

Punkt 13  
Att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) och att inga styrelsesuppleanter utses.

Punkt 14  
Att till revisorer ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Punkt 15  
Att det ska utgå ett fast styrelsearvode (tidigare tillkom särskild ersättning för omfattande extra arbetsuppgifter) till; ordförande 225 000 kr (tidigare 3,5 prisbasbelopp), vice ordförande 110 000 kr (tidigare 1,8 prisbasbelopp) samt styrelseledamot 90 000 kr (tidigare 1,2 prisbasbelopp).

Vidare att det ska utgå ett fast arvode för utskottsarbete; till ordförande i revisionsutskottet 25 000 kr, till ledamot i revisionsutskottet 15 000 kr, till ordförande i ersättningsutskottet 10 000 kr samt till ledamot i ersättningsutskottet 5 000 kr.
Resekostnader i samband med styrelsesammanträde samt uppdrag för bolagets räkning ska ersättas till och från bostad. För restid utgår ej ersättning.

Punkt 15      
Att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

Punkt 16      
Att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av styrelseledamöterna Göran Boijsen (omval), Ann Hermansson (omval), Catrine Buregård (omval), Charlie Nilsson (omval), Hans Pettersson (omval), Johan Danielsson (nyval) och Arvid Liepe (nyval) och att inga styrelsesuppleanter ska finnas.

Förslaget är föranlett av målsättningen att minska antalet styrelseledamöter i enlighet med den externa styrelseutvärderingen som avrapporterades i augusti 2016 som valberedningen har tagit del av och att styrelsen i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning inte ska bestå av några suppleanter. Vidare att styrelsen föreslagit att årsstämman 2017 beslutar om att ändra mandattiden enligt bolagsordningen från två till ett år.                          

Styrelseledamöterna Anna Kristoffersson och Dag Olsson har avböjt omval inför årsstämman 2017. Vidare medför valberedningens förslag att styrelseledamot Margaretha Pettersson och styrelsesuppleant Kent Petersson lämnar styrelsen.

Förslaget enligt denna punkt 16 avseende mandattiden om ett år, dvs. intill slutet av nästa årsstämma, är villkorat av att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12.

Punkt 16      
Att Göran Boijsen ska väljas till styrelsens ordförande och Ann Hermansson till vice ordförande.

Punkt 17      
Att det registrerade revisionsbolaget PwC AB väljs till revisorer för en tid av ett år med den auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig tillsvidare.


Val av ledamöter i valberedningen (punkt 18)
På årsstämman 2016 omvaldes Eva Andersson, Catrine Buregård, Marianne Leo och Anders Nilsson (ordförande) till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Samtliga ledamöter i valberedningen har i protokoll daterat

2017-03-09 ställt sina platser till förfogande inför årsstämman 2017 och överlämnat uppdraget till styrelsen att ta fram förslag på hur valberedningen och dess arvodering ska tas fram. Valberedningen har i protokollet framfört önskemål om att ledamöterna ska utses på årsstämman.

Styrelsen anser inte att den bör föreslå namngivna ledamöter till valberedningen och har valt att i likhet med många andra publika bolag föreslå en metod för hur valberedning ska utses. Styrelsen har vid sammanträde 2017-03-30 fattat beslut om nedanstående förslag.

Styrelsens ordförande ska senast den 31 augusti innevarande år kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget som inte bedriver en med bolaget konkurrerande verksamhet, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning som inte bedriver en med bolaget konkurrerande verksamhet beredas tillfälle att utse ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Övriga styrelseledamöter, verkställande direktören, eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens konstituerande sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 juli 2017. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ägarrepresentant i valberedningen erhåller ett arvode om 10 000 kr och ersätts för skäliga kostnader avseende resor och utlägg i samband med fullgörande av uppdraget.


Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)
Riktlinjerna beskriver de principer som tillämpas för ledande befattningshavare och då avses VD och organisationsnivån omedelbart under VD. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott inom styrelsen som bland annat följer upp och utvecklar dessa riktlinjer. Det har inte noterats några avvikelser från de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2016.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2016.

Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Styrelsen beslutar om anställningsvillkor för VD vilket verifieras i ett anställningsavtal som förnyas vartannat år. Styrelsen beslutar även om den rörliga ersättningen till de anställda. VD beslutar om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och baseras på i förväg bestämda kollektivt uppsatta mål och koncernens eller affärsområdets resultat. Koncernens ledande befattningshavare erhåller samma rörliga ersättningsbelopp som övriga anställda och maximal årlig nivå understiger ett prisbasbelopp. VD omfattas inte av denna rörliga ersättning.

Om långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram avses införas ska beslut om ett sådant program fattas av årsstämman efter förslag från styrelsen.

Villkor avseende pension, uppsägning, avgångsvederlag och övriga förmåner ska följa praxis på marknaden och de regler som anförs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.


Beslut om bemyndigande för styrelsen att utge aktier i bolaget i samband med förvärv (punkt 20)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission innebärande möjlighet för styrelsen att utge aktier i samband med företagsförvärv eller förvärv av verksamhet. Bemyndigandet ska innefatta en rätt för styrelsen att utge sammanlagt högst 640 000 B-aktier, vilket motsvarar 7,7 procent av antalet idag utestående aktier samt ett röstvärde i bolaget om 2,8 procent före bemyndigandet. Styrelsen får därvid föreskriva att betalning för nya aktier får ske genom kvittning eller genom apportegendom.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Övrigt
Styrelsen och verkställande direktören ska vid årsstämman, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 12-17 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Skånska Energi AB (publ), Skattebergavägen 7, 247 34 Södra Sandby och på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 21 april 2017.

Södra Sandby i april 2017
Skånska Energi AB (publ)
STYRELSEN


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD och koncernchef

Tel 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se


Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades
, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 kl. 08.00 CET.

Kort om Skånska Energi AB 
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

 För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.