17 okt 2011

Tertialrapport II 2011

Styrelsen för Skånska Energi AB lämnar följande information för tertial II 2011 efter sitt styrelsemöte den 13 oktober

Utvecklingen inom koncernens affärsområden har varit positiv under årets 8 första månader. Samtliga affärsområden uppvisar ett bättre resultat jämfört med motsvarande period föregående år.

Tillväxten inom affärsområde Energilösningar har fortsatt. Orderstocken är högre än motsvarande period föregående år och ytterligare investeringar i ny borrkapacitet har genomförts för att möta den fortsatta expansionen inom geoenergiområdet. Däremot kan konstateras att försäljningen av värmepumpar till konsument minskat under perioden vilket följer utvecklingen på den svenska värmepumpsmarknaden.

Ersättningen för producerad kraft väntas utifrån nuvarande nivå på spotpriser bli lägre under sista tertialet jämfört med föregående års motsvarande period, vilket beräknas påverka resultatet.

Under årets sista kvartal inleds planerade underhållsåtgärder på koncernens vattenkraftverk vilket beräknas påverka kraftproduktionen även under 2012.  

Den lägre omsättningen under perioden är i sin helhet hänförlig till lägre elförsäljningspriser än under motsvarande period föregående år.

Beslut fattades under andra tertialet om att ansöka om listning av Skånska Energi AB aktier serie B på NASDAQ OMX First North.