28 jan 2015

Saso Stojanovski lämnar rollen som affärsområdeschef

Saso Stojanovski, chef för affärsområde Energilösningar, lämnar på egen begäran befattningen som affärsområdeschef och därmed Skånska Energis koncernledning.

Saso Stojanovski har på egen begäran bett att få avsluta sin tjänst som affärsområdeschef för Energilösningar på grund av personliga skäl. Han kommer istället övergå i en tjänst som Key Account Manager inom affärsområdet för att med full kraft kunna arbeta mer aktivt med affärsområdets viktigaste marknad, geoenergimarknaden.

Claes Ivarsson har utsetts som tillförordnad affärsområdeschef för Energillösningar. Förändringen gäller från och med den 1 februari 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.