23 apr 2019

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl 10:00 på Skånska Energis kontor, Skattebergavägen 7, i Södra Sandby.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

 • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019,
 • dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 20 maj 2018 kl 16:00 under adress Skånska Energi AB, Box 83, 247 22 Södra Sandby, per telefon 046-507 19 vardagar kl 8:00-16:00 eller e-post: anders.martensson@skanska-energi.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 17 maj 2019 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 586 101 A-aktier och 6 691 019 B-aktier, motsvarande sammanlagt 22 552 029 röster.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman (se nedan)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (förslag till utdelning, se nedan)
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter (se nedan)
 13. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (se nedan)
 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan)
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (se nedan)
 16. Val av revisorer (se nedan)
 17. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan)
 18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 19. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolaget har informerats om att Kraftringen Energi AB (publ), som per dagen för denna kallelse äger och kontrollera minst 67,55 procent av aktierna och 68,77 procent av rösterna, föreslår Micke Andersson som ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2018.

Beslutsförslag (punkt 12-16)

Bolaget har informerats om att Kraftringen Energi AB (publ), som per dagen för denna kallelse äger och kontrollera minst 67,55 procent av aktierna och 68,77 procent av rösterna, föreslår att årsstämman beslutar:

Punkt 12            Att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6).

Punkt 13            Att till revisorer ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Punkt 14            Att det inte ska utgå något styrelsearvode.

Punkt 14            Att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

Punkt 15            Att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av styrelseledamöterna Micke Andersson (omval), Fredrik Fackler (omval), Michael Henriksson (omval), Malin Friis (omval), Camilla Nilsson (omval) och Annika Widmark Sjöstedt (omval).

Punkt 15            Att Micke Andersson ska väljas till styrelsens ordförande.

Punkt 16            Att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag väljs till bolagets revisor för en tid av ett år. Ernst & Young har meddelat att de auktoriserade revisorerna Peter Gunnarsson och Henrik Rosengren kommer att vara bolagets revisorer med Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Riktlinjerna beskriver de principer som tillämpas för ledande befattningshavare och då avses VD och organisationsnivån omedelbart under VD. Det har inte noterats några avvikelser från de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2018.

Styrelsen har tagit beslutet att inte fortsättningsvis lämna förslag på riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska beslutas av årsstämman till följd av att lagkravet endast gäller för aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, ABL 7 kap. 61 §. Nasdaq First North där Skånska Energi aktien är listad är inte en reglerad marknad.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören ska vid årsstämman, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom underlag till punkt 17 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Skånska Energi AB (publ), Skattebergavägen 7, 247 34 Södra Sandby och på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 25 april 2019.

Södra Sandby i april 2019
Skånska Energi AB (publ)
STYRELSEN 


För ytterligare information kontakta:
Marianne Sernevi, VD och Koncernchef
Tel växel: 046-507 00
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se          

Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44
E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.