12 nov 2012

Fortifikationsverket uppgraderar till geoenergi i Revingehed

Skånska Energi har fått i uppdrag av Fortifikationsverket att bygga en geoenergianläggning till P7 i Revingehed.

Fortifikationsverket har anlitat Skånska Energi för att på totalentreprenad utföra en geoenergianläggning med säsongslagrad energi i Revingehed P7.

Anläggningen består av två borrade brunnar från vilka man vintertid pumpar vatten från ena brunnen in i värmepumpen som "lånar" några grader. Detta vatten tillförs den andra brunnen igen så därför sker inget uttag från grundvattenmagasinet. Värmepumpen höjer temperaturen från denna relativt låga temperaturnivå för att värma upp fastigheten. På sommaren kyls fastigheten genom att man vänder pumpriktningen och pumpar tillbaka vattnet samtidigt som man lämnar tillbaka de "lånade" graderna. På detta sätt tillvaratas fastighetens behov av värme och kyla på ett optimalt sätt och med minimal miljöpåverkan.

Idag använder man gas och pellets för uppvärmning. Investeringen kommer att minska nuvarande utsläpp av koldioxid med ca 70 %.

Ordersumman är ca 3 Mkr och installationerna skall vara färdigställda i början på 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jon Svärd, projektledare Energilösningar
Tel 046-507 85, 0709-44 61 43
E-post: jon.svard@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.