12 jun 2015

Skånska Energis VD lämnar

Per Eliasson lämnar sin tjänst som VD och koncernchef för Skånska Energi AB. CFO Anders Unger tillträder som tillförordnad VD fram till dess att ny VD utsetts.

Per Eliassons avgång sker i bästa samförstånd med bolaget. Styrelsen för Skånska Energi har inlett en rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare till Per. Fram till dess att ny verkställande direktör tillträder har styrelsen utsett CFO Anders Unger till tillförordnad verkställande direktör från den 1 juli 2015. Vidare kommer styrelsens ordförande, Göran Boijsen, att gå in som arbetande styrelseordförande fram till dess att ny VD tillträtt.

"Styrelsen i Skånska Energi vill tacka Per Eliasson för de dryga tio år som han drivit bolaget. Under Pers ledarskap har verksamheten vuxit till att omfatta fler affärsområden. Han har med stor entusiasm och stor branschkunskap drivit verksamheten i såväl med - som motvind. Vi önskar Per all välgång i framtida uppdrag", säger styrelseordförande Göran Boijsen.

"Jag vill tacka Skånska Energis styrelse som haft att modet driva vår koncern framåt som en helt förnybar aktör inom energisektorn, och framförallt mina kollegor på Skånska Energi för ett fantastiskt engagemang och driv de gångna åren", säger Per Eliasson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Boijsen, styrelseordförande
Tel: 046-507 00
E-post: goran.boijsen@skanska-energi.se

Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimat-effektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.