25 maj 2012

Delårsrapport januari - mars 2012 Skånska Energi AB (publ)

Sammanfattning av första kvartalet

 • Omsättningen under perioden januari till mars uppgick till 104,6 Mkr (116,7)
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 17,0 Mkr (20,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 12,9 Mkr (15,3)
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,56 kr (1,84)
 • Resterande 9 procent av aktierna i Skånska Energi Vattenkraft AB förvärvades och Rävmarkens vattenkraftverk avyttrades
  med en reavinst om 2,4 Mkr.
 • Renovering av intags- och utloppskanalen vid Bölaryds vattenkraftverk i Nissan kontrakterades. Underhållsarbetet
  innebär ett produktionsstopp under ca sex månader.
 • Överenskommelse med Länsstyrelsen träffades om att Skånska Energi finansierar nedtransport av
  utrotningshotad ål förbi vattenkraftverken.
 • Uppdrag erhölls om att projektera och uppföra en geoenergianläggning till Lunds nya kommunhus Kristallen.
 • Ramavtal tecknades med JM om leverans av värmepumpsutrustning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Uppgörelse mellan Skånska Energi och Lunds Energi träffades i april som innebär att Lunds Energi kommer att förlägga en 130 kV kabel inom Skånska Energis nätkoncessionsområde. För detta erhölls en engångsersättning om 10 Mkr.

Koncernens nyckeltal 2012
Kv 1
2011
Kv 1
Förändr.
%
2011
Helår
Omsättning, Mkr 104,6 116,7 -10,3 362,4
Rörelseresultat, Mkr 15,9 19,6 -18,9 43,6
Rörelsemarginal, % 15,2 16,8 -1,6 12,0
Resultat efter finansiella poster, Mkr 17,0 20,4 -16,9 45,4
Resultat efter skatt, Mkr 12,9 15,3 -15,5 33,0
Resultat efter skatt per aktie 1), Kr 1,56 1,84 -15,5 3,99
Räntabilitet på eget kapital 2), % - - - 13,4
Räntabilitet på totalt kapital 2), % - - - 12,6
Eget kapital per aktie, Kr 31,58 - - 30,03
Soliditet, % 66,1 - - 69,5

1) Uppgifterna för kvartal 1 2011 har omräknats med hänsyn till fondemissionen i juli 2011.
2) Rullande tolv månader. För kvartal 1 2012 och 2011 saknas balansräkning vid periodens ingång/utgång för att kunna beräkna nyckeltalen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.