25 aug 2017

Delårsrapport jan-juni 2017 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – juni 2017 till 17,7 Mkr (15,3).  Resultatförbättringen första halvåret var främst hänförbar till affärsområde Elnät och Energilösningar. Affärsområde Elnät hade även under andra kvartalet ett bra inflöde av nyanslutningar vilket bidrog till ett bättre resultat. Affärsområde Energilösningar visade förbättrat resultat jämfört med föregående år främst tack vare ökad försäljning av större projekt för fastigheter. Affärsområde Elhandel fortsatte att investera i marknadsföring och försäljning vilket hämmar resultatet i jämförelse med föregående år. I affärsområde Produktion belastades resultatet av låga vattenflöden i östra Småland.  

För andra halvåret bedömer vi att affärsområde Elnät, Elhandel och Energilösningar kommer att leverera resultat minst i linje med föregående år. Affärsområde Produktion hämmas av både låga vattenflöden och elpriser.

För helåret räknar vi med att det underliggande resultatet blir minst i nivå med 2016.
 

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2017

 • Omsättningen uppgick till 66,6 Mkr (59,6).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 4,9 Mkr (3,9).
 • Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 4,9 Mkr (2,9).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,7 Mkr (2,7).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,45 kr (0,27).
 • Låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.
   

SAMMANFATTNING AV JANUARI-JUNI 2017

 • Omsättningen uppgick till 153,2 Mkr (140,9).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 17,7 Mkr (15,3).
 • Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 17,7 Mkr (14,0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,9 Mkr (13,5).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,60 kr (1,31).
 • Låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.
   

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

KONCERNENS NYCKELTAL

  2017 2016 2017 2016 2016
Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår
Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9
Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0 -30,9
Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9 neg
Resultat efter finansiella poster, Mkr 4,7 2,7 16,9 13,5 -31,8
Resultat efter skatt, Mkr 3,6 2,0 13,2 10,5 -25,0
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,45 0,27 1,60 1,31 -3,02
Räntabilitet på eget kapital1, % neg 8,2 neg
Räntabilitet på totalt kapital1, % neg 7,2 neg
Eget kapital per aktie, Kr 23,64 28,36 24,04
Soliditet, % 58,5 65,1 59,6
1 Rullande tolv månader.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD

Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31

E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida,
www.skanska-energi.se/Om-Skanska-Energi/Finansiell-information/Finansiella-rapporter

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

 Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

 För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.