28 maj 2018

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 25 maj 2018

Årsstämman 2018 i Skånska Energi AB (publ) hölls den 25 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämman förfogande stående medel om 336 859 420 kr, disponeras så att utdelning om 16 554 240 kr utdelas till aktieägarna motsvarande ett belopp om 2,00 kronor per aktie, och att återstoden, 320 305 180 kr balanseras i ny räkning. Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa avstämningsdagen till den 29 maj 2018, varvid utdelning beräknas komma att utsändas den 1 juni 2018.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor. 

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att det ska utgå ett fast styrelsearvode; till ordförande 245 000 kr (tidigare 225 000 kr) samt till övriga styrelseledamöter 90 000 kr vardera (oförändrat). För utskottsarbete ska det utgå ett fast arvode; till ordförande i revisionsutskottet 25 000 kr (oförändrat), till ledamot i revisionsutskottet 15 000 kr (oförändrat), till ordförande i ersättningsutskottet 10 000 kr (oförändrat) samt till ledamot i ersättningsutskottet 5 000 kr (oförändrat). 

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Catrine Buregård, Johan Danielsson, Ann Hermansson, Arvid Liepe, Charlie Nilsson och Hans Pettersson och Jens Wikstedt valdes till ny ledamot. Jens Wikstedt nyvaldes till styrelsens ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med den auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig tills vidare.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta en vidare utveckling av principerna för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2017 i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att fastställa samma riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2017.

Bemyndigande att utge aktier
Årsstämman beslutade slutligen om ett bemyndigande för styrelsen att utge sammanlagt högst 640 000B-aktier i bolaget i samband med förvärv. 

Efter årsstämman avtackades avgående styrelseledamot Göran Boijsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD och koncernchef
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor. Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.