06 sep 2018

Uttalande från styrelsen för Skånska Energi med anledning av Acsnacs Energis offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) (”Skånska Energi”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Skånska Energi att acceptera erbjudandet från Acsnacs Energi AB (”Acsnacs Energi”) om 60 kronor kontant per aktie.

Detta uttalande görs av styrelsen för Skånska Energi i enlighet med punkten II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Bakgrund
Acsnacs Energi, ett nybildat bolag som indirekt ägs av Ancala Infrastructure Fund II SCSp, Ancala Utilities II LP och ACIF Infrastructure LP och/eller dess närstående och som indirekt kontrolleras av Ancala Partners LLP och/eller dess närstående, har den 6 september 2018 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi att överlåta samtliga aktier i Skånska Energi till Acsnacs Energi (”Erbjudandet”). Acsnacs Energi erbjuder 60 kronor kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag. Acceptfristen för Erbjudandet löper under perioden 7 september –
28 september 2018.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i Skånska Energi till 496 627 200 kronor.

Erbjudandet innebär en premie om:

  • - 0,4 procent för Skånska Energis aktier av serie B i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 60,23 kronor för B-aktierna under de 365 kalenderdagar som avslutades den 5 september 2018 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
  • - 7,7 procent för Skånska Energis aktier av serie B i förhållande till stängningskursen om 65 kronor för B-aktierna den 5 september 2018.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Acsnacs Energi blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Skånska Energi.

För ytterligare information om Erbjudandet, se www.ancala.com/offer.

Efter skriftlig begäran från Acsnacs Energi har styrelsen för Skånska Energi funnit det motiverat att medge Acsnacs Energi att genomföra en begränsad, bekräftande s.k. due diligence-undersökning inför Erbjudandet. Utöver information om Skånska Energis delårsrapport för januari-juni 2018, som offentliggjordes den 24 augusti 2018, har Acsnacs Energi inom ramen för denna undersökning inte erhållit någon insiderinformation.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen för Skånska Energi grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen anser vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Skånska Energis nuvarande ekonomiska ställning, bedömda framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. En av riskerna är osäkerhet i intäktsnivån till följd av förändringar i den kommande nätregleringen i kombination med investeringsbehoven för affärsområde Elnät, Produktion och Energilösningar.

Styrelsen har utvärderat Erbjudandet mot bakgrund av Skånska Energis långsiktiga värde utifrån bedömda framtida kassaflöde och intjäning samt i relation till jämförbara tidigare transaktioner, budpremier vid tidigare bud på noterade bolag i Sverige samt aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av Skånska Energis aktiekurs och lönsamhet.

Styrelsen har med anledning av Acsnacs Energis erbjudande anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare samt uppdragit åt Erik Penser Bank att avge en s.k. fairness opinion avseende Erbjudandet. Av Erik Penser Banks fairness opinion, som bifogas som bilaga till detta pressmeddelande, framgår att Erik Penser Bank anser att Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i Skånska Energi ur ett finansiellt perspektiv.

Baserat på ovanstående är styrelsens samlade bedömning av Erbjudandet att Erbjudandet återspeglar Skånska Energis tillväxt- och lönsamhetspotential. Styrelsen rekommenderar enhälligt Skånska Energis aktieägare att acceptera Erbjudandet om 60 kronor per aktie.

Enligt takeover-reglerna ska styrelsen även redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Skånska Energi, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Acsnacs Energis strategiska planer för Skånska Energi och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Skånska Energi bedriver sin verksamhet. Acsnacs Energi har i sitt pressmeddelande den 6 september 2018 uttalat följande: ”Acsnacs Energi värdesätter den kompetens som Skånska Energis ledning och anställda besitter och avser att fortsätta säkerställa den goda relation som Skånska Energi har med sina anställda. Acsnacs Energi förutser inte att genomförandet av Erbjudandet medför några väsentliga förändringar för ledning eller anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för verksamheten och de anställda på de plaster där Skånska Energi idag bedriver sin verksamhet.” Styrelsen utgår ifrån att Acsnacs Energis uttalanden är korrekta och finner i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning.

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Södra Sandby den 6 september 2018
Skånska Energi AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Wikstedt, styrelseordförande
E-post: jens.wikstedt@skanska-energi.se

Denna information är sådan som Skånska Energi AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 september 2018 kl. 08.10.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energis B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.