22 maj 2017

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 19 maj 2017

Årsstämman 2017 i Skånska Energi AB (publ) hölls idag den 19 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämman förfogande stående medel om 324 902 701 kr, disponeras så att utdelning om 16 554 240 kr utdelas till aktieägarna motsvarande ett belopp om 2,00 kronor per aktie, och att återstoden, 308 348 461 kr balanseras i ny räkning. Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa avstämningsdagen till den 23 maj 2017, varvid utdelning beräknas komma att utsändas den 29 maj 2017.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Bolagsordning
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att det ska utgå ett fast styrelsearvode (tidigare tillkom särskild ersättning för omfattande extra arbetsuppgifter) till; ordförande 225 000 kr (tidigare 3,5 prisbasbelopp), vice ordförande 110 000 kr (tidigare 1,8 prisbasbelopp) samt styrelseledamot 90 000 kr (tidigare 1,2 prisbasbelopp). För utskottsarbete ska det utgå ett fast arvode; till ordförande i revisionsutskottet 25 000 kr, till ledamot i revisionsutskottet 15 000 kr, till ordförande i ersättningsutskottet 10 000 kr samt till ledamot i ersättningsutskottet 5 000 kr.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Göran Boijsen, Ann Hermansson, Catrine Buregård, Charlie Nilsson, Hans Pettersson och Johan Danielsson och Arvid Liepe valdes till nya ledamöter. Göran Boijsen omvaldes till styrelsens ordförande och Ann Hermansson till vice ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till ny revisor med den auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig tills vidare.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att anta nya principer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att fastställa samma riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2016.

Bemyndigande att utge aktier
Årsstämman beslutade slutligen om ett bemyndigande för styrelsen att utge sammanlagt högst 640 000 B-aktier i bolaget i samband med förvärv.

Efter årsstämman avtackades avgående styrelseledamöter Anna Kristoffersson, Margaretha Petter-sson och Dag Olsson samt suppleant Kent Petersson,

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-ordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.