20 dec 2016

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till AB Kristianstadsbyggen

Skånska Energilösningar har fått i uppdrag av AB Kristianstadsbyggen att på totalentreprenad installera geoenergi till bostadsfastigheter i Önnestad.

De boende i fastigheter på Byagatan och Bertevägen i Önnestad kommer att få försörjning av värme och varmvatten från tre geoenergianläggningar med gemensamt grundvattensystem. Geoenergi-anläggningarna kommer således att utnyttja det i marken naturligt förekommande grundvattnet som energikälla. Vattnet pumpas upp ur brunnar och vidare till värmepumpar för att sedan återföras till marken och laddas med ny solenergi.

AB Kristianstadsbyggen tar ett stort miljöansvar med inriktning på hållbarhet och långsiktighet och har som målsättning att 2018 ha en fossilfri uppvärmning av alla sina fastigheter.

”Vi har redan minskat våra utsläpp av CO2 med över 60 % sedan 2007. Installationen av geoenergi i fastigheterna i Önnestad är ytterligare ett steg mot målet att ha en fossilfri uppvärmning 2018”, säger Jim Fäldt, driftchef på AB Kristianstadsbyggen.

Den totala ordersumman uppgår till 3,5 Mkr och installationerna skall vara färdigställda under andra kvartalet 2017.

Skånska Energilösningar AB ägs av Skånska Energi AB (60%) och HP-borrningar i Klippan AB (40%). Bolaget erbjuder kompletta energilösningar för uppvärmning och komfortkyla av fastigheter och företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, VD Skånska Energilösningar AB
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2016 kl 08.00.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.