25 jul 2019

Ansökan om avnotering av Skånska Energi

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) har ansökt om avnotering av aktierna från Nasdaq First North.

Mot bakgrund av den koncentrerade ägarbilden och mycket begränsade handeln i Skånska Energis B-aktier på Nasdaq First North har styrelsen, i linje med vad som aviserades i ett pressmeddelande den 24 april 2019, ansökt om avnotering av aktierna. I enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:15 har Skånska Energi begärt och erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm att Skånska Energi fortfarande inte uppfyller noteringskraven.

En avnotering innebär bland annat att aktierna inte längre är föremål för organiserad handel på First North och att bolaget inte längre är skyldigt att lämna information till marknaden i enlighet med reglerna på First North och EU:s marknadsmissbruksförordning. Äganderätten till aktierna påverkas dock inte och aktieägarna har kvar sina rättigheter enligt aktiebolagslagen.

Sista dag för handel på First North kommer att meddelas så snart den bestämts av Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44
E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.