05 nov 2012

Fortifikationsverket uppgraderar till Geoenergi

Skånska Energi har fått i uppdrag av Fortifikationsverket att bygga en geoenergianläggning till en fastighet i Rinkaby utanför Kristianstad.

Fortifikationsverket har anlitat Skånska Energi för att på totalentreprenad bygga en geoenergi-anläggning till en fastighet i Rinkaby utanför Kristianstad där man idag använder elpanna för uppvärmning. Geoenergianläggningen kommer att ha ett energiuttag ur grundvatten bestående av ett antal borrade brunnar från vilka vatten pumpas upp som därefter kyls ner några grader. En värmepump kommer att höja temperaturen från denna temperaturnivå till en lämplig
temperatur för uppvärmning.

Investeringen kommer att minska nuvarande elförbrukning med ca 70 % eftersom resterande energi hämtas från grundvattnet utan kostnad.

Ordersumman är ca 3 Mkr och installationerna ska vara färdigställda i början på 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jon Svärd, projektledare Energilösningar
Tel 046-507 85, 0709-44 61 43
E-post: jon.svard@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.