23 apr 2012

Skånska Energi genomför planerad renovering av vattenkraftverk

Skånska Energi AB genomför renovering av intags- och utloppskanal vid Bölarydsverket i Nissan. Renoveringen innebär ett planerat produktionsstopp under sex månader.

Skånska Energis vattenkraftverk i Bölaryd uppfördes år 1920 och är ett gediget kraftverk med driftsäker konstruktion. Förutom löpande underhåll genomgår kraftverket regelbundna besiktningar då underhållsplaner upprättas för de större renoveringar och uppgraderingar som behövs utföras.

I linje med underhållsplanen kommer ett större underhållsarbete av Bölarydsverket i Nissan att utföras under våren och sommaren 2012. NCC är kontrakterat att utföra entreprenaden som innebär bland annat renovering av befintliga betongfundament och nya intagsluckor. Renoveringen är omfattande och kräver en torrläggning av ån i form av en fångdamm.

Kostnaden för renoveringen och produktionsstoppet under sex månader beräknas uppgå till ca 5,5 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.