24 maj 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Skånska Energi AB (publ)

Inledningen av året präglades av att integrera den förvärvade vattenkraftorganisationen i koncernen. Första kvartalet har varit något kallare än motsvarande period 2012 vilket medförde ökade elleveranser. Koncernen fortsätter dock att påverkas av låga ersättningsnivåer för elproduktionen liksom av lågkonjunkturen med fortsatt liten nybyggnation inom elnätsområdet och lägre värmepumpsförsäljning på privatmarknaden.

Resultat efter finansiella poster för första kvartalet ligger i paritet med motsvarande period 2012 exklusive jämförelsestörande poster hänförlig till försäljningen av Rävmarken vattenkraftverk under första kvartalet 2012.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2013

  • Omsättningen uppgick till 109,6 Mkr (104,6).
  • Rörelseresultat uppgick till 15,4 Mkr (15,9). Första kvartalet 2012 ingick en realisationsvinst om 2,4 Mkr för försäljningen av Rävmarken vattenkraftverk.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 15,1 Mkr (17,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 11,8 Mkr (12,9).
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,42 kr (1,56).
  • Uppdrag erhölls om att uppföra en geoenergianläggning till IKANO i Borlänge.
  • Energicenter i Malmö invigdes den 1 mars.
  • Styrelsen fastställde en ny utdelningspolicy.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER HAR INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens nyckeltal 2013 2012 Förändr. 2012
  Kv 1 Kv 1   Helår
 
Omsättning, Mkr 109,6 104,6 4,7% 349,5
Rörelseresultat, Mkr 15,4 15,9 -3,1% 37,9
Rörelsemarginal, % 14,0 15,2 -1,1 10,9
Resultat efter finansiella poster, Mkr 15,1 17,0 -10,9% 40,3
Resultat efter skatt, Mkr 11,8 12,9 -8,9% 34,5
Resultat efter skatt per aktie, Kr 1,42 1,56 -8,9% 4,16
Räntabilitet på eget kapital1, % 12,5 - - 13,6
Räntabilitet på totalt kapital1, % 9,3 - - 10,3
Eget kapital per aktie, Kr 32,8 31,6 3,9% 31,39
Soliditet, % 58,8 66,1 -7,3 58,8
1 Rullande tolv månader. För kvartal 1 2012 saknas balansräkning vid periodens ingång för att kunna beräkna nyckeltalen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.