18 okt 2016

Skånska Energi gör nedskrivning av vattenkraftsanläggningar

Mot bakgrund av de låga elpriserna har styrelsen för Skånska Energi beslutat att genomföra nedskrivningar av vattenkraftsanläggningar motsvarande cirka 56 Mkr. Resultatet påverkas negativt med cirka 44 Mkr efter skatt. Nedskrivningarna sker per den 30 september och kommer att belasta det tredje kvartalet 2016. Kassaflödet påverkas ej av nedskrivningarna.

I samband med upprättande av bokslut per tredje kvartalet 2016 har styrelse och ledning för Skånska Energi konstaterat att det föreligger ett behov om nedskrivning av bokförda värden för Skånska Energis vattenkraftsanläggningar. Anledningen är att marknadsvärdet på tillgångarna minskat till följd av utvecklingen på energimarknaden. De låga elpriserna medför att lönsamheten är otillräcklig för främst de vattenkraftanläggningar i östra Småland som Skånska Energi förvärvade 2012.

“Efter nedskrivningen bedöms koncernens soliditet gå från ca 65% till ca 60%. Nedskrivningen innebär att avskrivningarna på årsbasis minskar med ca 3 Mkr”, säger Marianne Sernevi, VD för Skånska Energi.

Delårsrapporten för tredje kvartalet kommer att publiceras den 25 november 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
18 oktober 2016 kl 08.00.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna.
Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.