21 aug 2015

Delårsrapport jan-juni 2015 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under första halvåret till 13,6 Mkr (10,4). Det underliggande rörelseresultatet översteg således förra årets vilket till stor del var hänförbart till affärsområde Elnät som haft nära normal volym och positiv utveckling av gatubelysningsverksamheten.

Elleveranserna påverkades av milt väder under första kvartalet vilket till viss del kompenserades av relativt svalt väder under andra kvartalet. Det är glädjande att affärsområde Elnät under perioden har fått en större order för nyanslutning av vindkraftverk inom vårt nätområde vilket dock inte påverkat resultatet under första halvåret.

Låga elpriser och låg omsättning i affärsområde Energilösningar påverkade resultatet negativt.


SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2015

Omsättningen uppgick till 59,9 Mkr (63,3).
Rörelseresultatet uppgick till 2,0 Mkr (2,4) varav jämförelsestörande poster om -2,1 Mkr (0,0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,9 Mkr (2,1).
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,18 kr (0,19).
Höga elleveranser tack vare relativt svalt väder.
Låg omsättning för affärsområde Energilösningar.
Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
Bolagets CFO Anders Unger utsågs till tillförordnad VD.

SAMMANFATTNING AV JAN-JUNI 2015

Omsättningen uppgick till 142,0 Mkr (150,8).
Rörelseresultatet uppgick till 11,5 Mkr (12,1) varav jämförelsestörande poster om -2,1 Mkr (1,7).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,2 Mkr (11,5).
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,04 kr (1,07).
Låga elleveranser på grund av milt väder under första kvartalet.
Låg omsättning för affärsområde Energilösningar.
Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
Elproduktionen i vattenkraftverken högre än föregående år.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens nyckeltal 2015 2014 2015 2014 2014
Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår
Omsättning, Mkr 59,9 63,3 142,0 150,8 300,0
Rörelseresultat, Mkr 2,0 2,4 11,5 12,1 26,6
Rörelsemarginal, % 3,4 3,7 8,1 8,0 8,9
Resultat efter finansiella poster, Mkr 1,9 2,1 11,2 11,5 25,5
Resultat efter skatt, Mkr 1,5 1,6 8,6 8,9 19,7
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,18 0,19 1,04 1,07 2,38
Räntabilitet på eget kapital1,   % - - 8,0 6,1 7,7
Räntabilitet på totalt kapital1,   % - - 7,2 5,6 6,7
Eget kapital per aktie, Kr - - 29,51 29,46 30,76
Soliditet, % - - 67,5 66,5 64,6
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, tf VD och CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31

E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.