31 jul 2019

RÄTTELSE: Omvandling av aktier

Rättelse av tidigare pressmeddelande

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Under andra kvartalet 2019 har, på begäran av aktieägare, 105 A-aktier anmälts för omvandling till B-aktier. Registreringen har verkställts i juli 2019.

Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. Det totala antalet röster uppgår efter omvandlingen till 22 551 084.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter omvandlingen till 8 277 120 aktier, varav
1 585 996 A-aktier och 6 691 124 B-aktier.


Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.

Rättelse av: Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2019 kl 08.00 CET. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44
E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se 

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. 
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl 
certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.