19 maj 2017

Delårsrapport jan-mars 2017 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – mars 2017 till 12,7 Mkr (11,4). Resultatförbättringen för kvartalet var främst hänförbart till affärsområde Elnät och Energilösningar. Affärsområde Elnät hade bättre marginaler till följd av tariffökningar och fler nyanslutningar, däremot var volymen relativt låg som en konsekvens av den milda vintern. Affärsområde Energilösningar hade högre beläggning i serviceverksamheten och försäljningen i sin helhet ökade jämfört med samma period förra året. Affärsområde Elhandel hade ett underliggande förbättrat resultat som en följd av förbättrade marginaler i delar av kundportföljen men har samtidigt tagit högre kostnader för marknadsföring under det första kvartalet jämfört med samma period förra året. I affärsområde Produktion belastades resultatet av torkan i östra Småland, däremot har kraftverkens elproduktion i Nissan och Rönne å gått bra under perioden.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2017

  • Omsättningen uppgick till 86,6 Mkr (81,4).
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 12,7 Mkr (11,4).
  • Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 12,7 Mkr (11,1).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 12,2 Mkr (10,9).
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,15 kr (1,04).
  • Låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016
Kv 1 Kv 1 Helår
Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9
Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1 -30,9
Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg
Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9 -31,8
Resultat efter skatt, Mkr 9,5 8,4 -25,0
Resultat efter skatt per aktie, Kr 1,15 1,04 -3,02
Räntabilitet på eget kapital1, % neg 7,3 neg
Räntabilitet på totalt kapital1, % neg 6,3 neg
Eget kapital per aktie, Kr 25,19 31,09 24,04
Soliditet, % 58,3 65,1 59,6
1 Rullande tolv månader.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD

Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31

E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

 Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

 För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.