22 mar 2013

Ny utdelningspolicy i Skånska Energi AB (publ)

Styrelsen i Skånska Energi AB har fastställt en ny utdelningspolicy från och med verksamhetsåret 2013.

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) har sett över och förändrat bolagets utdelningspolicy. Föregående policy har tillämpats sedan verksamhetsåret 1998*. Den tidigare uppdelningen i en ordinarie utdelning och en extra utdelning bedöms inte längre vara nödvändig. Sedan policyn infördes har extrautdelning lagts till den ordinarie utdelningen varje år och den totala utdelningen har samtliga år överstigit 50 procent av koncernens redovisade nettoresultat. Styrelsen ser ingen anledning till varför denna utdelningsnivå inte skulle kunna upprätthållas och har därför fastställt ny utdelningspolicy enligt nedan att gälla från och med verksamhetsåret 2013.

Bolaget eftersträvar att till aktieägarna lämna en årlig utdelning om minst hälften av koncernens redovisade nettoresultat med beaktande av en stabil och jämn utdelning setti ett långsiktigt perspektiv.

"Vi vill betona att styrelsen i samband med utdelningsbeslut som föreläggs bolagsstämma alltid gör en helhetsbedömning av bolagets ekonomiska situation sett i såväl det korta som det långa perspektivet", säger Göran Boijsen, styrelseordförande i Skånska Energi.

* Skånska Energi eftersträvar att till aktieägarna lämna en årlig utdelning om cirka hälften av koncernens redovisade nettoresultat med beaktande av en stabil och jämn utdelning sett i ett långsiktigt perspektiv. När soliditeten så motiverar kan extrautdelning ske.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Boijsen, Styrelseordförande

E-post: goran.boijsen@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska.se