22 maj 2015

Delårsrapport jan-mars 2015 Skånska Energi AB (publ)

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden januari – mars till 9,2 Mkr (9,4), varav jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (1,7).

Låga elpriser, mild väderlek samt låg omsättning i affärsområde Energilösningar pressade resultatet under första kvartalet.

Kombinationen av hög tillgänglighet i vattenkraftverken och goda vattenflöden gjorde att vi uppnådde hög produktionsvolym i våra anläggningar. Gatubelysningsverksamheten inom affärsområde Elnät har utvecklats väl under första kvartalet och omsättningen blev väsentligt högre än motsvarande period 2014.  


SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2015

  • Omsättningen uppgick till 82,1 Mkr (87,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,5 Mkr (9,8) varav jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (1,7).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,2 Mkr (9,4).
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,86 kr (0,88).
  • Låga elleveranser på grund av milt väder.
  • Låg omsättning för affärsområde Energilösningar.
  • Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
  • Elproduktionen i vattenkraftverken högre än föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Sedan den 1 april 2015 styrs affärsområde Energilösningar av en ny styrelse. Syftet är att effektivisera affärsområdet och stärka dess position mot marknaden.

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens   nyckeltal 2015 2014 2014
Kv 1 Kv 1 Helår
Omsättning,   Mkr 82,1 87,5 300,0
Rörelseresultat,   Mkr 9,5 9,8 26,6
Rörelsemarginal,   % 11,5 11,1 8,9
Resultat   efter finansiella poster, Mkr 9,2 9,4 25,5
Resultat   efter skatt, Mkr 7,1 7,3 19,7
Resultat   efter skatt per aktie, Kr 0,86 0,88 2,38
Räntabilitet   på eget kapital1, % 7,4 6,3 7,7
Räntabilitet   på totalt kapital1, % 6,6 5,6 6,7
Eget   kapital per aktie, Kr 31,63 32,06 30,76
Soliditet, % 65,3 64,9 64,6
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.