02 okt 2018

Uttalande från styrelsen för Skånska Energi med anledning av Kraftringens offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) (”Skånska Energi”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Skånska Energi att acceptera erbjudandet från Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) om 80 kronor kontant per aktie.

Detta uttalande görs av styrelsen för Skånska Energi i enlighet med punkten II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Bakgrund
Acsnacs Energi AB (”Acsnacs Energi”) offentliggjorde den 6 september 2018 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi att överlåta samtliga aktier i Skånska Energi till Acsnacs Energi för 60 kronor kontant per aktie. Sedan Infranode Energi AB (”Infranode”) den 21 september 2018 offentliggjort ett konkurrerande erbjudande om 70 kronor kontant per aktie, höjde Acsnacs Energi den 23 september 2018 sitt bud till 72 kronor och meddelade att Acsnacs Energi hade förvärvat vissa aktieposter i Skånska Energi. Den 24 september 2018 höjde Infranode sitt bud till 75 kronor och meddelade att Infranode sänkte villkoret rörande lägsta acceptansnivå i sitt erbjudande från mer än 90 procent av aktierna till mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Skånska Energi.

Kraftringen har den 2 oktober 2018 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi att överlåta samtliga aktier i Skånska Energi till Kraftringen (”Erbjudandet”). Kraftringen erbjuder 80 kronor kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag. Acceptfristen för Erbjudandet löper under perioden 5–26 oktober 2018.

Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i Skånska Energi till 662 169 600 kronor.

Erbjudandet innebär:

  • en höjning med 7 procent av Infranodes erbjudande om 75 kronor per aktie i Skånska Energi,
  • en höjning med 11 procent av Acsnacs Energis erbjudande om 72 kronor per aktie i Skånska Energi,
  • en premie om 23 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 64,98 kronor för Skånska Energis B-aktie under de senaste 365 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,
  • en premie om 4 procent jämfört med stängningskursen om 77 kronor för Skånska Energis B-aktie den 1 oktober 2018, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, och
  • en premie om 23 procent jämfört med stängningskursen om 65 kronor för Skånska Energis B-aktie den 5 september 2018, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Acsnacs Energis erbjudande den 6 september 2018.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bl.a. av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Kraftringen blir ägare till aktier i Skånska Energi motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Skånska Energi. Liksom buden från Acsnacs Energi och Infranode är Kraftringens Erbjudande även villkorat av att ingen offentliggör ett högre konkurrerande bud, dvs. ett erbjudande att förvärva aktier i Skånska Energi på villkor som är fördelaktigare för aktieägarna i Skånska Energi än det egna erbjudandet. Budgivarna har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor för sina respektive erbjudanden.

För ytterligare information om Erbjudandet från Kraftringen, se www.kraftringen.se.

För ytterligare information om Infranodes erbjudande, se www.infranode.se/erbjudande.

För information om Acsnacs Energis erbjudande, se www.ancala.com/offer.

I Acsnacs Energis och Infranodes erbjudandehandlingar, som kan nås via de angivna länkarna, finns under rubriken Villkor och anvisningar – Rätt till återkallelse av accept anvisningar om hur den som accepterat erbjudandena ska gå tillväga om han eller hon vill återkalla sin accept, och när så senast måste ske. Motsvarande anvisningar såvitt avser Kraftringens Erbjudande kommer att finnas i Kraftringens erbjudandehandling.

Efter skriftlig begäran från Kraftringen har styrelsen för Skånska Energi funnit det motiverat att medge Kraftringen att genomföra en begränsad, bekräftande s.k. due diligence-undersökning inför Erbjudandet. Kraftringen har inom ramen för denna undersökning inte erhållit någon insiderinformation.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen för Skånska Energi grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen anser vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Skånska Energis nuvarande ekonomiska ställning, bedömda framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. En av riskerna är osäkerhet i intäktsnivån till följd av förändringar i den kommande nätregleringen i kombination med investeringsbehoven för affärsområde Elnät, Produktion och Energilösningar.

Styrelsen har utvärderat Erbjudandet mot bakgrund av Skånska Energis långsiktiga värde utifrån bedömda framtida kassaflöden och intjäning samt i relation till jämförbara tidigare transaktioner, budpremier vid tidigare bud på noterade bolag i Sverige samt aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av Skånska Energis aktiekurs och lönsamhet.

Erik Penser Bank har den 6 september 2018, på uppdrag av styrelsen, avgivit en s.k. fairness opinion avseende Acsnacs Energis erbjudande om 60 kronor per aktie, där Erik Penser Bank uttalade att det erbjudandet var skäligt för aktieägarna i Skånska Energi ur ett finansiellt perspektiv.

Vid bedömningen av Erbjudandet har styrelsen tagit hänsyn till att Erbjudandet från Kraftringen är tydligt förmånligare för aktieägarna i Skånska Energi än erbjudandena från Acsnacs Energi och Infranode. Styrelsen rekommenderar enhälligt Skånska Energis aktieägare att acceptera Kraftringens Erbjudande om 80 kronor per aktie. Styrelsen rekommenderar således aktieägarna att inte acceptera Acsnacs Energis erbjudande om 72 kronor per aktie eller Infranodes erbjudande om 75 kronor per aktie.

Enligt takeover-reglerna ska styrelsen även redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Skånska Energi, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Kraftringens strategiska planer för Skånska Energi och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Skånska Energi bedriver sin verksamhet. Kraftringen har i sitt pressmeddelande den 2 oktober 2018 uttalat följande: ”Kraftringens ambition är att på sikt integrera de båda verksamheterna, vilket innebär förändringar i organisationen. Vi ser emellertid ingen risk för att detta skulle få negativa effekter för Skånska Energis medarbetare – tvärtom stärks möjligheterna att gemensamt bygga en ännu starkare regional energikoncern med fokus på kunderna, på hållbar energi och stark lokal närvaro i regionen.” Styrelsen utgår ifrån att Kraftringens uttalanden är korrekta och finner i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning.

Styrelsen har med anledning av Kraftringens Erbjudande anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Södra Sandby den 2 oktober 2018
Skånska Energi AB (publ)
Styrelsen