25 maj 2015

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 22 maj 2015

Styrelsens ordförande, Göran Boijsen, hälsade 219 aktieägare och gäster välkomna till årsstämman som hölls på Boklunden i Torna Hällestad. 

I sitt inledningsanförande uppehöll sig Göran Boijsen bland annat vid energifrågor i omvärlden samt förändringarna avseende styrelsen i Skånska Energi Värme & Kyla AB.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 2,30 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 26 maj 2015. Utbetalningen av utdelningen beräknas ske den 29 maj 2015.

Valberedningens förslag om att styrelsens arvode ska vara oförändrat fastställdes av stämman (3,5 prisbasbelopp till ordförande, 1,8 prisbasbelopp till vice ordförande, 1,2 prisbasbelopp till styrelseledamöter och 0,5 prisbasbelopp till suppleanter).

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av åtta stämmovalda ledamöter med en suppleant. Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Catrine Buregård, Charlie Nilsson, Dag Olsson samt Hans Pettersson för en tid av två år.
Vid årsstämman 2014 valdes Göran Boijsen, Ann Hermansson, Anna Kristoffersson och Margaretha Petterson till styrelseledamöter för en tid av två år samt Kent Petersson valdes till suppleant i styrelsen för en tid av två år.

Göran Boijsen valdes till styrelsens ordförande samt Anna Kristoffersson till vice ordförande. 

Till ledamöter i valberedningen utsåg stämman Eva Andersson, Anders Nilsson (ordförande), Marianne Leo samt Catrin Buregård. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade slutligen om ett bemyndigande för styrelsen att utge sammanlagt högst 640 000 B-aktier i bolaget i samband med förvärv.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, CEO Tel: 046-507 43, 0705-56 66 05 E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.