19 okt 2010

Tertialrapport II 2010

Styrelsen för Skånska Energi AB lämnar följande information för tertial II 2010 efter sitt styrelsemöte den 14 oktober.

Nyckeltal per 2010-08-31 för Koncernen (Mkr)  

Tertial II     2010    2009
Omsättning  249,6   220,4
Resultat e. finansnetto  25,2  24,3
Likvida medel  72,5  66,9 
Investeringar  5,9  7,5

Allmänt 
Utvecklingen inom affärsområdet Energilösningar har varit fortsatt positiv och nyanställningar inom området pågår. Orderstocken var vid utgången av tertialet högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Under andra tertialet har ett antal större geoenergiprojekt slutförts bland annat till IKEA Helsingborg och IKANO Helsingborg samt till bostadsrättföreningen Vintergatan i Lund.

Förvärv av IVT rättigheten i Ystad
Skånska Energi förvärvade den 1 september rättigheterna till IVT-centret i Ystad och förstärkte därmed sin position som en marknadsledande aktör inom segmentet klimateffektiva energilösningar, för såväl konsument- som företagskunder.

Affärsområde Elnät 
Elleveranserna för året är något högre än vid motsvarande period föregående år och beror på den något kallare inledningen på året än normalt. Leveranssäkerheten har varit hög trots ett antal driftstörningar under sommaren som bland annat berodde på åska och kabelfel.

Affärsområde Elhandel 
Försäljningen av el ligger i nivå med föregående år trots en hårdnande konkurrens på marknaden. Ett mindre nettotapp av kunder har skett under tertialet. 
Fr o m 1 oktober 2010 kommer all el som levereras av Skånska Energi att vara förnybar och utsläppsfri gällande koldioxidutsläpp. Koncernen har därmed tagit ytterligare ett stort steg i sitt klimatarbete med målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som koncernen tillhandahåller kunderna skall vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor.

Affärsområde Produktion
Elproduktionen inom Skånska Energi Vattenkraft var under årets andra tertial något bättre än motsvarande period föregående år, men det stora bortfallet av produktion under första tertialet är inte återhämtat. Även år 2010 förefaller bli ett ”torrår” vad gäller skånsk vattenkraft. Dessutom har Sydvattens omfattande uttag från Ringsjön med anledning av reparationerna i Bolmentunneln påverkat produktionsutfallet negativt.

Mot bakgrund av detta har ersättningskrav för förlorad produktion framställts till Sydvatten.

Elproduktionen från vattenkraft uppgick under årets två första tertial till totalt 6,7 GWh (7,6). Ersättningen för producerad vattenkraft uppgick under motsvarande period till 5,6 Mkr (6,7). 

Elproduktionen från vindkraft uppgick till 1,3 GWh (1,3). Ersättningen för producerad vindkraft för årets två första tertial uppgick till 1,1 Mkr (0,9).

Affärsområde Energilösningar
Värme och kylanläggningen till IKEAs nya varuhus i Helsingborg är driftsatt med lyckat resultat. Under perioden har bl. a. en större order tecknats med Affärsverken i Karlskrona avseende uppförande av ett markbaserat kyllager. 
Ombyggnationen av bostadsrättföreningen Vintergatan i Lund, som ersatt sin uppvärmning av fastigheten från naturgas till geoenergi, är färdigställd och innebär att koldioxidutsläppen i Lund reduceras med ca 125 ton per år. 

Skånska Energis systemlösningar har fått stor uppmärksamhet. Framförallt är intresset stort för geoenergilösningar till fastighetssegmentet. 
Dotterbolagen Skånska Energi Värme och Kyla samt Skånska Energi Borrning har idag en stor kompetens och erfarenhet inom detta område. 

Värmepumpsförsäljningen till konsumentmarknaden har haft en positiv utveckling under året. 

Solcellsanläggning i Södra Sandby
Under perioden har en solcellsanläggning i utvärderingssyfte uppförts i Södra Sandby. Anläggningen är på totalt 80 m2, med en effekt på ca 11 kW som på årsbasis beräknas producera ca 10 000 kWh förnybar el. 


För ytterligare information kontakta: 
Per Eliasson 
VD och koncernchef för Skånska Energi AB 
Telefon: 046-50743 
Mobiltelefon: 070-5566605 
E-mail: Per Eliasson