28 maj 2012

Rapport från Skånska Energis årsstämma 2012

Styrelsens ordförande, Göran Boijsen, hälsade 230 aktieägare och gäster välkomna till årsstämman som hölls på Boklunden i Torna Hällestad.

I sitt inledningsanförande uppehöll sig Göran Boijsen främst vid styrelsens arbete under det gångna året samt de förändringar som blivit en följd av bolagets listning på Nasdaq OMX First North.

VD Per Eliasson gav i sitt anförande en rapport från verksamhetsåret 2011 samt en inblick i de projekt som pågår inom Skånska Energi inom bland annat energieffektiviseringar. Dessutom presenterade han delårsrapporten för det första kvartalet 2012 som offentliggjorts tidigare under dagen.

Stämman fastställde årsredovisningen för 2011, beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011 samt fastställde den föreslagna utdelningen till aktieägarna om 2,80 kronor per aktie. Utbetalningen genom Euroclear Swedens försorg beräknas ske den 4 juni 2012.

Till styrelseledamöter omvaldes för en tid av två år Göran Boijsen, Anna Kristoffersson, Margaretha Pettersson och nyval gjordes av tidigare suppleanten Ann Hermansson till ordinarie ledamot för en tid av två år. Omval gjordes av Hans Pettersson som suppleant i styrelsen för en tid av två år. Nyval gjordes av Kent Petersson som suppleant i styrelsen för en tid av två år.

Årsstämman valde Göran Boijsen till ordförande samt Anna Kristoffersson till vice ordförande.

Till valberedning utsåg stämman Marianne Leo, Anders Nilsson (ordförande), Sven Erik Sahlée och Eva Andersson samt Göran Boijsen.

Stämman beslutade även att i samband med förvärv ge styrelsen rätt att utge aktier i bolaget om högst 160 000 A-aktier och 640 000 B-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.