19 jun 2013

Skånska Energi reparerar Klinte vattenkraftverk

Skånska Energi AB reparerar skador på löphjulet vid vattenkraftverket i Klinte.

Skånska Energi AB reparerar vattenkraftverket i Klinte som ligger i Solgeån vid Vetlanda. Uppdraget, som genomförs av Turab, är att åtgärda skador på löphjulet i turbinen.

"Vid en rutinkontroll i maj månad upptäckte vi stora skador på löphjulet i Klintes vattenkraftverk och detta måste åtgärdas omgående. Reparationsarbetet görs under sommarmånaderna då det är låga flöden och ersättningen är låg. Verket beräknas vara åter i drift i oktober 2013", säger Krister Ström, ställföreträdande affärsområdeschef för Produktion.

Kostnaderna inkl. produktionsbortfall beräknas uppgå till ca 2 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Ström, stf affärsområdeschef Produktion
Tel: 046-507 00, 0703-76 81 20
E-post: krister.strom@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.