28 maj 2010

Tertialrapport I, 2010

Styrelsen lämnar följande information för tertial I 2010 efter sitt styrelsemöte den 28 maj.

Resultat 
Resultat efter finansnetto uppgick till (19,0) Mkr (18,2). 

Allmänt 
Den ovanligt kalla väderleken tillsammans med en turbulent elmarknad, orsakad av bland annat avställda kärnkraftverk, samt en fortsatt svag konjunktur har haft stor påverkan på resultaten inom koncernens olika verksamhetsområden under inledningen av året. Sammantaget har dock de positiva resultateffekterna varit något större än de negativa, varför koncernen redovisar ett resultat för första tertialet som är 0,8 Mkr högre jämfört med samma period föregående år.

Elnätsverksamheten 
Nätleveranserna under första tertialet ligger ca 8 % högre än föregående år och beror på den kalla inledningen på året. 
Trots ett antal driftstörningar på elnätet har leveranssäkerheten i likhet med föregående år haft en fortsatt hög nivå. 

Elmarknaden
Turbulensen på elmarknaden under inledningen på året förorsakades av låg kärnkraftstillgänglighet. De extremt höga spotpriserna som uppstod under perioden till följd av detta påverkade både Skånska Energi och våra kunder på ett negativt sätt.

Elproduktion
Elproduktionen inom Skånska Energi Vattenkraft var för årets första tertial väsentligt lägre än motsvarande period föregående år. Detta beroende på en lägre nederbördsmängd än normalt de inledande månaderna på året. Dessutom har Sydvattens uttag från Ringsjön med anledning av reparationerna i Bolmentunneln påverkat produktionsutfallet negativt.

Mot bakgrund av detta har ersättningskrav för förlorad produktion framställts till Sydvatten.

Produktionen uppgick till 3,8 GWh (5,9). Ersättningen för producerad kraft per kWh var något högre än föregående år.

Produktionen från vindkraftverken uppgick till 0, 9 GWh (0,8). 

Affärsområde Energilösningar
Verksamheten inom området Energilösningar har utvecklats positivt även om en fortsatt förskjutning i tiden av kundernas beslutsprocess har noterats. 
Det ökade intresset för geoenergi inom bostadsrättsföreningar har fortsatt och under mars månad tecknades avtal med Bostadsrättföreningen Vintergatan i Lund om en geoenergianläggning till fastigheten. En konvertering av bostadsrättens befintliga uppvärmning med naturgas till geoenergi minskar utsläppen av koldioxid årligen med ca 135 ton.

Många ser nu en stor möjlighet att investera i energilösningar som både är långsiktiga, ekonomiska, klimatförbättrande och som skapar ett oberoende i framtiden. 
Marknaden förväntas att öka kraftigt under kommande år. 

Energiborrning 
Borrverksamheten har fortsatt enligt plan under inledningen på 2010. En viss påverkan av recession återspeglas dock även här. 
Intresset från fastighetsägare, byggföretag och konsulter har fortsatt varit stort. Flera borrentreprenader till såväl villafastigheter som byggföretag, kommuner och större fastighetsägare har genomförts. 

För ytterligare information kontakta: 
Per Eliasson 
VD och koncernchef för Skånska Energi AB 
Telefon: 046-50743 
Mobiltelefon: 070-5566605 
E-mail: Per Eliasson