01 dec 2014

Skånska Energi avyttrar Visskvarn vattenkraftverk

Skånska Energi har tagit beslut om att avyttra Visskvarn vattenkraftverk beläget i Bulsjöån nordost om Jönköping.

Skånska Energi är en av Sveriges största aktörer inom småskalig vattenkraft. Koncernen äger och driver fjorton vattenkraftverk i Skåne och Småland med en medelproduktion på 50 GWh per år. Skånska Energi har nu tagit beslut om att avvyttra ett av sina mindre vattenkraftverk, Visskvarn, som är beläget i Bulsjöån i Småland.

"Vi har sedan förvärvet av våra nio vattenkraftverk i Småland 2011 sökt efter en ny ägare till Visskvarn vattenkraftverk. Eftersom verket är geografiskt avskiljt från våra övriga vattenkraftverk, som ligger placerade i kluster, är en försäljning naturlig av driftmässiga och organisatoriska skäl. Tranås Energi, som nu tar över som ny ägare, har bättre förutsätt-ningar att driva verket.", säger Per Eliasson, VD på Skånska Energi.

"Det är positivt att vi har hittat denna rationaliseringsmöjlighet med Tranås Energi. Vi fortsätter att undersöka möjligheterna att utöka vår verksamhet i närheten av våra nuvarande vattenkraftverk", fortsätter Per Eliasson.

Köpeskillingen uppgår till 7,5 Mkr och tillträdesdagen beräknas ske den 1 mars 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank-aktiebolag. För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.