25 apr 2018

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 maj 2018 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  •  dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018,
  •  dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 21 maj 2018 kl. 16.00 under adress Skånska Energi AB, Box 83, 247 22 Södra Sandby, per telefon 046-507 17 vardagar kl. 8.00-16.00, per fax 046-507 05 eller e-post: karin.liljegren@skanska-energi.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två). I samband med årsstämman anordnas en middag till ett pris av 300 kronor. Aktieägare som önskar delta vid middagen ska även anmäla detta.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 18 maj 2018 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 586 216 A-aktier och 6 690 904 B-aktier, motsvarande sammanlagt 22 553 064 röster.

Förslag till dagordning 

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman (se nedan)

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Godkännande av dagordning

5.      Val av en eller två justeringsmän

6.      Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören

8.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och

         koncernrevisionsberättelsen

9.      Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (förslag till utdelning, se nedan)

11.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

12.    Fastställande av antalet styrelseledamöter (se nedan)

13.    Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (se nedan)

14.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan)

15.    Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (se nedan)

16.    Val av revisorer (se nedan)

17.    Beslut om principer för utseende av valberedning (se nedan)

18.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan)

19.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att utge aktier i bolaget i samband med förvärv (se nedan)

20.    Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

21.    Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Bolagets valberedning föreslår Göran Boijsen som ordförande vid årsstämman.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2017 om 2,00 kronor per aktie och tisdagen den 29 maj 2017 som avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalningen av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 1 juni 2018.

Valberedningens förslag (punkt 12-16)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

Punkt 12          
Att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7).

Punkt 13          
Att till revisorer ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Punkt 14          
Att det ska utgå ett fast styrelsearvode; till ordförande 245 000 kr (tidigare 225 000 kr) och till övriga styrelseledamöter 90 000 kr vardera (oförändrat). Vidare att det ska utgå ett fast arvode för utskottsarbete; till ordförande i revisionsutskottet 25 000 kr, till ledamot i revisionsutskottet 15 000 kr, till ordförande i ersättningsutskottet 10 000 kr och till ledamot i ersättningsutskottet 5 000 kr. Dessutom ersätts ledamot för skäliga kostnader avseende resor och utlägg i samband med fullgörande av uppdraget. Valberedningen föreslår att stämman inte längre ska utse en vice ordförande.

Punkt 14           
Att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

Punkt 15           
Att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av styrelseledamöterna Catrine Buregård (omval), Johan Danielsson (omval), Ann Hermansson (omval), Arvid Liepe (omval), Charlie Nilsson (omval), Hans Pettersson (omval) och Jens Wikstedt (nyval). 
Styrelseledamot Göran Boijsen har avböjt omval inför årsstämman 2018.

Punkt 15           
Att Jens Wikstedt ska väljas till styrelsens ordförande.

Punkt 16           
Att det registrerade revisionsbolaget PwC AB väljs till revisorer för en tid av ett år med den auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig tillsvidare.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 17)
På årsstämman 2017 beslutades om nya principer för utseende av valberedning. Valberedning har utsetts i enlighet med dessa principer och har bestått av Emma Buregård (utsedd av Bengt Buregård), Marianne Leo, Anders Nilsson och Marie Relve Larsson (ordförande). Styrelsens ordförande, Göran Boijsen, har ingått som adjungerad ledamot. Valberedningen har funnit de nya principerna fungera väl och vill, efter fördjupad analys av lämplig sammansättning, ytterligare utveckla dem genom nedanstående förslag.

Styrelsens ordförande ska senast den 31 augusti innevarande år kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Härutöver ska Aktiespararna, eller liknande organisation som äger aktier i bolaget, erbjudas möjlighet att utse en ledamot. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Övriga styrelseledamöter, verkställande direktören, eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens konstituerande sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 30 juni 2018. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ägarrepresentant i valberedningen erhåller ett arvode om 10 000 kr (oförändrat) och ersätts för skäliga kostnader avseende resor och utlägg i samband med fullgörande av uppdraget.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)
Riktlinjerna beskriver de principer som tillämpas för ledande befattningshavare och då avses VD och organisationsnivån omedelbart under VD. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott inom styrelsen som bland annat följer upp och utvecklar dessa riktlinjer. Det har inte noterats några avvikelser från de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2017.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2017.

Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Styrelsen beslutar om anställningsvillkor för VD vilket verifieras i ett anställningsavtal som förnyas vartannat år. Styrelsen beslutar även om den rörliga ersättningen till de anställda. VD beslutar om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och baseras på i förväg bestämda kollektivt uppsatta mål och koncernens eller affärsområdets resultat. Koncernens ledande befattningshavare erhåller samma rörliga ersättningsbelopp som övriga anställda och maximal årlig nivå understiger ett prisbasbelopp. VD omfattas inte av denna rörliga ersättning.

Om långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram avses införas ska beslut om ett sådant program fattas av årsstämman efter förslag från styrelsen.

Villkor avseende pension, uppsägning, avgångsvederlag och övriga förmåner ska följa praxis på marknaden och de regler som anförs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att utge aktier i bolaget i samband med förvärv (punkt 19)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission innebärande möjlighet för styrelsen att utge aktier i samband med företagsförvärv eller förvärv av verksamhet. Bemyndigandet ska innefatta en rätt för styrelsen att utge sammanlagt högst 640 000 B-aktier, vilket motsvarar 7,7 procent av antalet idag utestående aktier samt ett röstvärde i bolaget om 2,8 procent före bemyndigandet. Styrelsen får därvid föreskriva att betalning för nya aktier får ske genom kvittning eller genom apportegendom.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsen och verkställande direktören ska vid årsstämman, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 12-16 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Skånska Energi AB (publ), Skattebergavägen 7, 247 34 Södra Sandby och på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 27 april 2018.

Södra Sandby i april 2017
Skånska Energi AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 08.00 CET.

Kort om Skånska Energi AB 
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

 Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.