25 nov 2015

Skånska Energi och HP-Borrningar har bildat bolag för energilösningar - Förtydligande av pressmeddelande 2015-11-24 med anl. av frågor från marknaden

Det strategiska samarbetet mellan Skånska Energi och HP-Borrningar går enligt plan och nu är det gemensamägda bolaget bildat. 

Enligt tidigare pressmeddelande den 5 oktober 2015 bildar Skånska Energi AB och HP-Borrningar i Klippan AB ett gemensamt bolag för försäljning av kompletta energilösningar för värme och kyla till fastigheter samt värmepumpsservice till privat- och företagskunder.

Skånska Energi AB förvärvar, enligt avtal som ingåtts 23 november 2015, 60 procent av aktierna i bolaget Nearby Energy Holding AB (under namnändring) med det helägda dotterbolaget Värmepumpsservice no 1 Sverige AB. Likvid uppgick till 0,8 Mkr kontant. Resterande 40 procent ägs av HP-borrningar i Klippan AB. Enligt avtalet förvärvar det samägda bolaget även verksamheten i Skånska Energi Värme och Kyla AB genom ett inkråm med värdering per den 30 november 2015 i storleksordningen 2 Mkr. Den sammanlagda verksamheten beräknas 2015 omsätta ca 35 Mkr.

Skånska Energi AB har också förvärvat ett bolag med en fastighet belägen i Helsingborg där verksamheten för värmepumpsservice bedrivs samt utvecklingsverksamheten Solaris lab. Likviden för aktierna i fastighetsbolaget uppgick till 4,1 Mkr baserat på återbetalning av skulder om 2,7 Mkr utifrån en marknadsvärdering om 6,8 mkr.

Det samägda bolaget leds av Anders Unger, tf VD och CFO i Skånska Energi AB, och av Tony Jernström, VD för HP-Borrningar i Klippan AB. Styrelsens ordförande är Marianne Sernevi som tillträder som VD i Skånska Energi under första kvartalet 2016. Bolaget kommer att ha drygt 20 anställda stationerade i Södra Sandby och i Helsingborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Boijsen, styrelseordförande
E-post: goran.boijsen@skanska-energi.se

Anders Unger, tf VD och CFO
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se


Kort om Skånska Energi AB

Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.