22 nov 2013

Delårsrapport jan-sep 2013 Skånska Energi AB (publ)

Låga vattenflöden och ersättningsnivåer påverkar resultatet.

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden januari till september till 21,4 Mkr (30,5), varav jämförelsestörande poster -1,4 Mkr (5,7) Mkr. Resultatet påverkades negativt av låga ersättningsnivåer för den producerade elkraften, lågkonjunkturen med liten nybyggnation inom elnätsområdet samt av lägre vinstmarginal inom affärsområde Energilösningar.

Sammantaget blir 2013 ett tufft år för koncernen resultatmässigt. Resultatet efter finansiella poster (inklusive jämförelsestörande poster) bedöms bli väsentligt lägre än 2012. Resultatet påverkas främst av planerade åtgärder och låga vattenflöden vid ett antal vattenkraftverk samt låga ersättningsnivåer för den producerade elkraften. Alla vattenkraftverk beräknas åter vara i drift under andra kvartalet 2014. Vi kommer inte 2013 nå de högt uppsatta tillväxtmålen inom affärsområde Energilösningar som vi upprättade i början av året. Detta är en besvikelse men vår framtidstro är fortfarande stark. Fokus inom affärsområdet ligger nu på att skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt 2014 genom organisationsförstärkningar, förbättrade produktionsprocesser och en intensifiering av marknadsbearbetningen.


SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2013

 • Omsättningen uppgick till 66,5 Mkr (62,6).
 • Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,3 Mkr (3,4).
 • Rörelseresultat uppgick till 2,3 Mkr (-3,3) varav jämförelsestörande poster 0,0 Mkr (-6,7) Mkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,9 Mkr (-2,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 Mkr (-2,5).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,17 kr (-0,30).
 • Låg orderingång för affärsområde Energilösningar.
 • Fortsatt låg elproduktion i vattenkraftverken till följd av ovanligt lite nederbörd.

SAMMANFATTNING AV JANUARI-SEPTEMBER 2013

 • Omsättningen uppgick till 252,7 Mkr (248,9).
 • Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 23,8 Mkr (22,2).
 • Rörelseresultat uppgick till 22,4 Mkr (27,9) varav jämförelsestörande poster -1,4 Mkr (5,7) Mkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 21,4 Mkr (30,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,6 Mkr (22,3).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 2,00 kr (2,70).
 • Avvaktande marknad påverkade affärsområde Energilösningar.
 • Minskad elproduktion till följd av väsentligt mindre nederbörd än normalt påverkade resultatet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER SOM HAR INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN

Stormen Simone som inträffade den 28 oktober förorsakade skador på elnätet med strömavbrott som följd. Avbrottsersättning kommer att utbetalas och beräknas uppgå till cirka 2,0 Mkr.

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens nyckeltal 2013 2012 2013 2012 2012
  Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår
   
Omsättning, Mkr 66,5 62,6 252,7 248,9 349,5
Rörelseresultat, Mkr 2,3 -3,3 22,4 27,9 37,9
Rörelsemarginal, % 3,4 -5,3 8,8 11,2 10,9
Resultat efter finansiella poster, Mkr 1,9 -2,1 21,4 30,5 40,3
Resultat efter skatt, Mkr 1,4 -2,5 16,6 22,3 34,5
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,17 -0,30 2,00 2,70 4,16
Räntabilitet på eget kapital1, % - - 11,5 12,5 13,6
Räntabilitet på totalt kapital1, % - - 9,1 12,3 10,3
Eget kapital per aktie, Kr - - 30,60 29,93 31,39
Soliditet, % - - 62,3 72,6 58,8
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.