31 jan 2014

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Under fjärde kvartalet 2013 har, på begäran av aktieägare, 1 173 A-aktier omvandlats till B-aktier. Registreringen har verkställts i januari 2014.

Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. Det totala antalet röster uppgår efter omvandlingen till 23 010 129.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter omvandlingen till 8 277 120 aktier, varav 1 637 001 A-aktier och 6 640 119 B-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Mårtensson, ekonomichef
Tel: 0709-72 65 55
E-post: anders.martensson@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

 

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.