23 okt 2018

Delårsrapport januari-september 2018 Skånska Energi AB (publ)

Ett år med fortsatt tillväxt och förbättrat resultat.

Efter årets tre första kvartal redovisades ett rörelseresultat på 26,0 Mkr, vilket är en förbättring med 3,4 Mkr jämfört med föregående år. Året startade bra med ett starkt första kvartal framförallt hänfört till höga elpriser och god vattentillgång för affärsområde Produktion. Den kalla vintern ersattes med en ovanligt torr sommar vilket främst påverkat affärsområde Produktion negativt. Vi har haft ett tillflöde av kunder inom affärsområde Elhandel men resultatet är i nivå med föregående år till följd av pressade marginaler. Tillväxten inom affärsområde Energilösningar fortsätter främst inom Service och Sol. Vi kommer att fortsätta att tillföra ny kompetens för att skapa tillväxt och framtida lönsamhet för affärsområdet.

”Skånska Energis resultat för 2018 visar på en positiv utveckling jämfört med i fjol. Vi har en bra tillväxt med förbättrat resultat. Vårt resultat kommer att förbättras om vi under hösten får ökade vattenflöden i våra vattenkraftverk”, säger Marianne Sernevi, VD för Skånska Energi.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2018

  • Omsättningen uppgick till 85,7 Mkr (68,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,1 Mkr (5,0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,7 Mkr (4,7).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,1 Mkr (3,6) och resultat per aktie 0,26 kr (0,45).
  • Vattenkraftverken i östra Småland har inte haft någon produktion under tredje kvartalet.

Väsentliga händelser under året
Regeringen publicerade den 22 augusti 2018 en ny intäktsramsförordning. Förordningen innehåller ett markant åtstramat regelverk avseende regleringen av elnätsavgifterna för tillsynsperioden 2020-2023. Bolagets bedömning är att den nya lagstiftningen inte kommer att påverka värdet på anläggningstillgångarna i Skånska Energis elnät. Däremot kommer den att medföra en minskning av framtida tillåtna intäktsramar.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Kraftringen Energi AB (publ), 556100–9852, lämnade den 2 oktober 2018 ett erbjudande, rekommenderat av styrelsen, till aktieägarna i Skånska Energi AB (publ) om förvärv av samtliga aktier i Skånska Energi mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie, under en acceptfrist som löper till och med den 30 oktober.

Acsnacs Energi AB, 559167–1499, och Infranode Energi AB, 559109–9147, återkallade sina bud den 9 oktober respektive den 16 oktober som tidigare lämnats under september.

Koncernens nyckeltal 2018 2017 2018 2017 2017
Kv 3 Kv 3 Förändr. Jan-Sep Jan-Sep Förändr. Helår
Omsättning, Mkr 85,7 68,8 24,5% 272,0 222,0 22,5% 313,2
Rörelseresultat, Mkr 3,1 5,0 -38,5% 26,0 22,6 14,8% 34,9
Rörelsemarginal, % 3,6 7,2 -3,7 9,6 10,2 -0,6 11,1
Resultat efter finansiella poster, Mkr 2,7 4,7 -41,8% 24,9 21,6 15,8% 33,5
Resultat efter skatt, Mkr 2,1 3,6 -42,2% 21,1 16,8 26,1% 25,9
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,26 0,45 -42,4% 2,58 2,05 26,0% 3,13
Räntabilitet på eget kapital, % 14,7 12,6 - 12,7
Räntabilitet på totalt kapital, % 10,6 10,2 - 9,9
Eget kapital per aktie, Kr 25,76 24,09 6,9% 25,17
Soliditet, % 56,2 58,3 -2,0 55,9