29 jun 2017

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till Södra Hallands Kraft

Skånska Energilösningar har fått i uppdrag av Södra Hallands Kraft att installera geoenergi till en närvärmecentral i Trädgårdsstaden i Laholm.

Södra Hallands Kraft moderniserar och bygger en hybrid värmeanläggning till närvärmecentralen i Trädgårdsstaden i Laholm. Hybriden består av bergvärmepumpar, ackumulatortankar och biogas-pannor där enbart 100 % förnybar el och biogas kommer att användas.

Skånska Energilösningar AB designar och installerar ett geoenergisystem av typen bergvärme. Energibrunnar i ett slutet kollektorsystem kommer tillsammans med värmepumpar att leverera värme till närvärmecentralen.

”Den nya anläggningen är en viktig del i övergången till en fossilfri och klimatsmart Närvärme i Laholm”, säger Tobias Nilsson, affärsområdeschef Energi på Södra Hallands Kraft.

Ordersumman uppgår till 5,0 Mkr och projektet beräknas påbörjas under augusti 2017.

Skånska Energilösningar AB ägs av Skånska Energi AB (60%) och HP-borrningar i Klippan AB (40%). Bolaget erbjuder kompletta energi-lösningar för uppvärmning och komfortkyla av fastigheter och företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, VD Skånska Energilösningar AB
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 kl 08.00.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.